آثار فردى را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانى استقامت


آثار فردى را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانى استقامت

غیر اجتناب کرده اند تأثیر سازنده ى اجتماعى استقامت که همانا پیروزى را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت یافتن بر مکان تعطیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقصود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف است این خصلت داراى آثار سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار مهمى در روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان فردی صابر نیز هست. همراه خود آگاهى اجتناب کرده اند این آثار معجزه آسا است که بسیارى اجتناب کرده اند فداکاریهاى تاریخ مخصوصا فداکارى شگفت آور مجاهدان کربلا یعنى یاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها خاندان حضرت حسین بن على علیه السلام که یادآوری ى گرامى شان در این شبها خشمگین تر اجتناب کرده اند همیشه جلوه گر است[۱] قابل فهم مى گردد. منظور اجتناب کرده اند آثار روانى آن تأثیراتى است که استقامت در روان فردی صابر به جاى مى گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند آنکه نتیجه ى خارجى را انتخاب کنید و انتخاب کنید عینى اجتناب کرده اند از دوام وى عاید گردد نتیجه ى شخصى آن به وى مى رسد.

پیدایش روح شکست ناپذیرى

 نخستین تأثیر سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده ى استقامت که انسان صابر را ضد ضربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست ناپذیر مى سازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچون تمرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشى دردسر او را مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیرومند بار مى آورد. مقدمه ى اجباری براى کامیابى در هر هدف وخواسته ای چه در جریانهاى مادى را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در جریانهاى فکرى را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلکى را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبى پیدایش چنین حالتى در انسان است. همه ى شکست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزیمت هائى که در میدانهاى مبارزات اجتماعى را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبى را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلکى پیش مى آید مقدمه اش یک شکست روحى است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه ای که روحیه ى ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزیمت پذیر به شکسته نشده ى یک نبرد مى زند چندین برابر ضربه ای است که نقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارسائى تجهیزات نظامى را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار آزمودگى را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره وارد مى سازد. سربازى که در میدان نبرد پایین به دشمن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روى به گریز مى نهد در گذشته اجتناب کرده اند آنکه چشمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازویش اجتناب کرده اند مقابله همراه خود دشمن عاجز مانده باشد روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات روانى اش شکست خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحا منهزم گردیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه این شکست روانى بر او وارد نیاید محال است سربازى پایین به دشمن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه را ترک گوید. رفتار قهرمانانه ى طارق بن زیاد سردار مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاتح بخشى اجتناب کرده اند اسپانیا(در سال ۹۴ هجرى) که پس اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند دریاى مدیترانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت پذیرش در خاک دشمن ناوهاى جنگى را اجتناب کرده اند دریا بیرون کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه زد الگوی ای اجتناب کرده اند ایجاد این روح در سربازان است. اولین خاصیت استقامت ایجاد چنین روحیه ای در فردی صابر است. مردمى که به سمت حوادث معمولى زندگى : خسارت هاى مالى بیمارى ها مطرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفور شدن ها در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرها استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام نورزیده تن به اظهار عجز را انتخاب کنید و انتخاب کنید لابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزع مى دهند در پیشامدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هنگام بروز سبدها راه نیز بسى زودتر شکست خورده پاى گریز مى گشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عکس کسانى که در هر حادثه ای استقامت را همچون سلاح به دست آورد ای مورد استفاده قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مورد به صورت صحیح آن استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت پیشه مى کنند توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات بیشترى در نبرد همراه خود مشکلات زندگى به انگشت معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید داراى روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه ای شکست ناپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم مى گردند. فردی بى استقامت را مى توان به سربازى تشبیه کرد که در میدان نبرد عریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون زره مى جنگد. چنین کسى همراه خود نخستین ضربات دشمن اجتناب کرده اند پاى درافتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین مى رود. 
را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان صبور را به همین قیاس مى توان در حکم جنگجوئى دانست که اجتناب کرده اند پاى به همان اندازه بالا غرق زره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات جنگى است انگشت یافتن بر چنین کس در واقع به مراتب دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پاى افکندن او کارى مشکل است. آن کسى در معرکه هاى زندگى شکست نمى خورد که قبلا در شخصی آمادگى هاى اجباری را به وجود معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرهى اجتناب کرده اند استقامت پوشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را شکست ناپذیر کرده باشد. این چنین  کسى به آسانى درمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاجز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبون نمى شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سمت مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث ناگوارى که در هر قدم اجتناب کرده اند بزرگراه ى تکامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختى پیش بینی آن را باید داشت ابرو درهم نمى کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدمش نمى لرزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عجز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتوانى نمى افتد. همراه خود این بیان به روشنى مى توان به ژرفاى این آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام عمیق اسلامى که اجتناب کرده اند امام جعفر صادق علیه السلام صادر گشته است رسید : عن ابیعبدالله علیه السلام : قدعجز من می خواهم لم یعد لکل بلاء صبرا[۲]([آنکس که براى هر بلائى صبرى آماده نکرده و تدارک ندیده باشد به عجز و ناتوانى در مى افتد](یعنى گذراندن شدن همراه خود بلایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زندگى کسى را که پیش بینى آن را نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه ى صابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم در شخصی به وجود نیاورده انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانده مى سازد. ایده جایگزین این جمله که اگر کسى براى مقابله همراه خود حوادث مایه ى استقامت را در شخصی تدارک دیده باشد به هیچ وجه درمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست خورده نمى شود. کلید استوارى را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایمردى پسران غول پیکر تاریخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازندگان تاریخ بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آنان
پیامبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجال الهى که در تحریک کردن دعوت بدون در نظر گرفتن بیشتر مورد ایذاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه ى طغیانگران قرار مى گرفتند پابرجاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده تر مى شدند در همین نکته است. آنان همراه خود پیش بینى تلخى ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگوارى هاى این راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم جمع کردن مایه ى وافرى اجتناب کرده اند استقامت امکان شکست روحى را در خویشتن اجتناب کرده اند بین برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موجوداتى سرسخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست ناپذیر تبدیل شده بودند. دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاصمانشان که در اشیا بسیارى اجتناب کرده اند همه گونه امکانات برخوردار بودند تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانده مى شدند ولى این بزرگمردان که اجتناب کرده اند همه ى آن امکانات محروم بودند همچنان مجدانه به کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت خستگى ناپذیر شخصی شکسته نشده مى دادند. متوکل عباسى امپراطور مقتدر عباسى مى اظهار داشت([لقد اتعبنى ابن الرضا](ابن الرضا[۳] مرا به ستوه آورد. چگونه کسى شبیه امام هادى علیه السلام که بیشتر ایام امامت شخصی را در زیر فشارهاى ناشى اجتناب کرده اند امکانات متوکل گذرانیده این حاکم مقتدر را تخلیه مى کند؟[۴]
وقتى یکى اجتناب کرده اند ۲ حریف معارض که اجتناب کرده اند لحاظ امکانات برونى ضعیف است اجتناب کرده اند زندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف اجتناب کرده اند محیط آسایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن به حرکت برداشتن به ستوه نمى آید. فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختى ها او را تخلیه نمى کند همراه خود همه ى موانعى که بر بالا راه هدف اش قرار گرفته به راه پیمائى دراز مدت شخصی شکسته نشده مى دهد. طبیعى است که حریف او که همراه خود وجود برخوردارى اجتناب کرده اند امکانات مادى اجتناب کرده اند قدرتمندى روحى را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان به راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفش محروم است به ستوه بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلافه شود. مسلما یک سالن ناشکیبا نمى تواند شخصی تخلیه نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری حریف را تخلیه کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیگمان اجتناب کرده اند پاى جهادش مشکلات راهش روشهاى نبرد اش وضع امکانات معاصرش در گفتارى دیگر اجتناب کرده اند این سلسله نکته ى دیگرى که در این حدیث است موضوع پیش بینى خطرات در همه ى اقدمات غول پیکر است پیوسته کسانى که با بیرون ملاحظه به خطرات احتمالى انگشت به کار خطرناکى زده اند امکانات مقابله همراه خود خطر را نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه پس اجتناب کرده اند بروز علائم آن دچار یأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشیمانى را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجز شدند. در خواهد به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست خواهد خورد این خاصیت عجیب استقامت است که یک انسان را اینگونه شکست ناپذیر مى سازد

بروز خصلت هاى نیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهان:

مردم پیوسته در گذشته اجتناب کرده اند آزمایش نمى توانند شخصی را برآورد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بسى نیروهاى نهفته در وجود شخصی بى خبرند. شخص نیرومندى را که بطور طبیعى را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین اجتناب کرده اند نیروى جسمى فراوانى برخوردار است در تذکر بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده کنید که وى به هیچ وجه دستى به سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید نزده بار سنگینى برنداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زورآزمائى نکرده است. چنین شخصى مسلما اجتناب کرده اند میزان انرژى جسمى شخصی مطلع نیست. ساده در صورتى مى تواند نیروى خدا داد شخصی را کشف کند که در صحنه ای که در آن محتاج به کار انداختن آن نیرو است قدم بگذارد. دومین تأثیر مهم استقامت که فردی صابر همراه خود مقاومتى که در میدانهاى زندگى به سمت حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها اجتناب کرده اند شخصی بروز مى دهد به میزان نیروى شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خصوصیات آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصال نیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمى که در وجود او نهفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در زندگى معمولى را انتخاب کنید و انتخاب کنید بى درد بالا شخصی به هیچ وجه همراه خود آن برخورد نکرده است واقف مى گردد. این مطلب را آن کسانى که فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق هاى زندگى را چشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه هدف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده آلهاى شریف تن به بلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محنت داده اند به خوبى درک مى کنند چنین کسانى به طور حتم در مواجهه همراه خود خطرات غول پیکر در ظلمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارها در هنگامه هائى که یک ناظر بیگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بى خبر آنها را شکست خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود شده مى پندارد بر تأثیر استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام در شخصی فتوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشایشى بافت کرده اند قدرتى بى سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمتى شگفت آور دیده اند چیزى را در وجود شخصی کشف کرده اند که قبلا اجتناب کرده اند آن به هیچوجه خبر نداشتند. پس استقامت موجب که آدمى شخصی را بیشتر بشناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عوامل سازنده وجود شخصی بیشتر پى برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهائى را که در همه ى عمر اجتناب کرده اند شخصی نیافته کشف کند.

ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتکاء بیشتر به خدا:

سومین خاصیت سازنده ى استقامت اینست که آدمى را در هر مرحله وحدى باشد به خدا نزدیکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدو متکى تر مى سازد. بعضى ها مى پندارند که اتکاء به خدا یا اتکاء به نفس سازگار نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسى که به خدا متکى باشد نمى تواند به شخصی اتکاء داشته باشد. هنگامى که مشاوره مى شود : به خدا متکى باشید چنین کسانى زبان به اعتراض مى گشایند که : بگذارید افراد به شخصی تکیه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه امید به سوى شخصی بدوزند گوئى کسى که افراد را به اتکاء به خدا دعوت مى کند مى خواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مى گوید که به شخصی متکى نباشند جاری آنکه براى فردی معتقد به خدا میان تکیه از گرفتن به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خدا یک نوع تلازم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتى بدین شهرت که اتکاء به نفس یکى اجتناب کرده اند اندازه استقامت محسوب مى گردد به معنای واقعی کلمه هستند وسیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجبى براى اتکاء به خدا نیز هست. زیرا بیصبرى به سمت حوادث تلخ زندگى را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهشتزدگى اجتناب کرده اند مقابله همراه خود مصائب اختیارى که نمودارى اجتناب کرده اند عدم اتکاء به نفس است موجب دورى را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموشى اجتناب کرده اند خدا نیز مى گردد. در آن هنگام که آدمى به سمت شدائد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصائب روزگار قرار مى گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ آسیاى آزمایش هاى زندگى او را بشدت مى فشارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مى کوبد اگر وى به لابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیصبرى انگشت نزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیون نکند روزنه هاى ارتباط او همراه خود خدا گشوده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادتر مى گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانش به آفتاب حضور خدا روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنتر مى شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عکس اظهار نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزع او را اجتناب کرده اند خدا نیز – همچنانکه اجتناب کرده اند خویشتن – بیگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیخبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقطع مى سازد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اجتناب کرده اند جمله ى حقایقى است که رساترین استدلالش تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسانى که در آن حالات اجتناب کرده اند حربه ى استقامت استفاده برده اند به خوانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعیت بدین مطلب اذعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان دارند. ربنا افرغ علینا صبرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده اقدامنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصرنا على القوم الکافرین.

——————————————————————–

[۱] این گفتار در آستانه ى محرم سال ۱۳۹۴ ایراد شده است.
[۲] تحف العقول چاپ اعلمى ص ۲۶۵.
[۳] ائمه ى سه گانه ى پس اجتناب کرده اند امام هشتم علیه السلام به همان اندازه امام یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضى دیگر اجتناب کرده اند رجال این خاندان در آن فاصله به لقب([ابن الرضا](معروف بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این جمله منظور امام هادى علیه السلام است.
[۴] بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیان کسب اطلاعات در مورد ى امام هادى علیه السلام.

———————————————–
تحقیق درست کتاب