آمادگی موسسه مالی رفاه کارمندان اطمینان حاصل شود که حمایت اجتناب کرده اند رشد بازی کارگری


مدیرعامل موسسه مالی رفاه کارمندان اجتناب کرده اند آمادگی این موسسه مالی اطمینان حاصل شود که حمایت اجتناب کرده اند رشد بازی کارگری خبر داد.

آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور حمایت از توسعه ورزش کارگری

به گزارش وقت خبر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی موسسه مالی رفاه کارمندان، دکتر اسماعیل للـه‌گانی در نشست هم‌اندیشی اعضای جدید هیات رئیسه فدراسیون آماتوری بازی کارگری کدام ممکن است همراه خود حضور دکتر چکشیان معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در محل این معاونت برگزار شد همراه خود خاص این مطلب، افزود: موسسه مالی رفاه در سال جاری بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد ریال شهرت در راستای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز اماکن ورزشی به طور قابل توجهی اماکن ورزشی مرتبط همراه خود بازی کارگری {در سراسر} ملت اختصاص داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی داریم به همان اندازه در سال ۱۴۰۱ نیز حمایت‌های شخصی را اجتناب کرده اند {این مهم} بیش اجتناب کرده اند پیش رشد ببخشیم.
وی بر نیاز رشد بازی کارگری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بدون در نظر گرفتن در زمینه رشد بازی کارگری ارزش کنیم؛ چندین برابر آن اجتناب کرده اند ارزش‌های درمانی تحمیلی به بخش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام سلامت ملت جلوگیری کرده‌ایم.
مدیرعامل موسسه مالی رفاه کارمندان به موقعیت تصمیم گیری‌کننده گروه تامین اجتماعی در بخش کارگری ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این گروه در هر سال ارزش قابل توجهی را صرف معامله با {نیروی کار} تحمل محافظت می‌تنبل؛ در حالی کدام ممکن است اگر مبلغ فوق العاده کمتری اجتناب کرده اند این ارزش‌ها را صرف رشد بازی کارگری تنبل، به نحو توجه‌گیری در ارزش‌های درمانی صرفه‌جویی کرده است.
وی آرزو کرد حضور کارآمد کارفرمایان در زمینه رشد بازی کارگری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اقدامات فوق العاده ارزشمندی اجتناب کرده اند جانب وزارت افراد در زمینه رشد بازی کارگری صورت گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد به همان اندازه کارفرمایان نیز به سهم شخصی {در این} زمینه ایفای موقعیت کنند.
دکتر للـه‌گانی شکسته نشده داد: معاونت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی می‌تواند اطمینان حاصل شود که نظام‌مند کردن رشد بازی کارگری نسبت به راه‌اندازی رسانه‌ای تخصصی اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت همه تجهیزات‌ها، نهاد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های مرتبط را {در این} زمینه جلب تنبل. کارفرمایان نیز می‌توانند {در این} قالب موقعیت‌آفرینی موثرتری داشته باشند.
دکتر چکشیان معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی نیز {در این} نشست بر نیاز به نظر می رسید تحولی به بازی کارگری تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دگردیسی در بازی کارگری برابر همراه خود دگردیسی در پیشرفت ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا باید همراه خود کارشناسی اقدامات قبلی نسبت به تدوین توجه‌انداز بلند مدت اقدام کنیم.
وی افزود: فدراسیون بازی کارگری در حالی اخیرا دهمین سال راه اندازی شخصی را پایین اوج گذاشت کدام ممکن است برای معامله با به امور ورزشی بیش اجتناب کرده اند ۱۴ میلیون کارمند ملت همراه خود محدودیت‌های متعدد در بخش ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد به همان اندازه اقدامات در زمینه حمایت اجتناب کرده اند این فدراسیون بیش اجتناب کرده اند پیش رشد یابد.
اجباری به اشاره کردن است، در شکسته نشده این نشست احکام اعضای جدید هیات رئیسه فدراسیون آماتوری بازی کارگری اهداء را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فدراسیون دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل موسسه مالی رفاه کارمندان را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند اعضای جدید هیات رئیسه شخصی برگزید.