آمار تورم در بخش های مختلف


علی قنبری همراه خود ادعا این مطلب افزود: نکته فوق العاده مهمی کدام ممکن است باید بدان ملاحظه داشت این استکه سال ۱۴۰۰ به رغم تمام مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعات تحریک کردن تحریم ها در پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکون سپری شد به همان اندازه خوب دهه اقتصاد با بیرون انبساط در کارنامه کاری اقتصاد ایران ، ان هم در روی حیله و تزویر ترین دوران مالی به سند برسد اجتناب کرده اند این رو نیاز دارد در سه سال جلو تمام میل های مقامات بر افزایش وضعیت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن آن هدفمند شود.

وی در دلیل وضعیت مالی به استناد به داده های آماری تاکید کرد: متاسفانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، قیمت‌ها همراه خود روندی لاغر‌داری رو به افزایش نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم به بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سهم رسید. با توجه به نرخ بیکاری هم رقم ۱۲ به همان اندازه ۱۴ سهم را داشتیم؛ در زمینه شاخص انبساط سرانه مالی متاسفانه این انبساط زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اسبابک ها حدود خوب سهم را شاهد بودیم کدام ممکن است وضعیت مطلوبی را شاهد نبودیم.علاوه بر این با توجه به شاخص ضریب جینی هم در سال ۱۴۰۰ وضعیت خوبی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴/۰ ( سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ صدم سهم) را داشتیم کدام ممکن است نماد‌دهنده عدم رضایت اجتماعی در بین دهک‌های درآمدی بود.

وی خاطرنشان کرد: شبیه به طور کدام ممکن است ردیابی شد، وضعیت مالی در سال ۱۴۰۰، صحیح نبود با این حال این امکان موجود است کدام ممکن است سال ۱۴۰۱ وضعیت مالی بهتری را شاهد باشیم .

او در دلیل این مطلب یکپارچه داد: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای برجام ، اجتناب کرده اند محل کالا نفت درآمد مناسبی حاصل تبدیل می شود چرا کدام ممکن است قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی بالاست.
وی اظهار داشت: بعد از همه جز برجام باید پروژه عضو شدن در هر دو نپیوستن به اف ای تی اف نیز روشن شود چرا کدام ممکن است لازمه اثرگذاری برجام، برقراری مرودات پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرار سد تحریم هایی جز تحریم هایی است کدام ممکن است در تأثیر خروج ترامپ اجتناب کرده اند برجام رخ داده است.

پیش سوراخ بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱

این اقتصاددان در {پاسخ به} سئوالی دانستن درباره وضعیت انبساط مالی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: با توجه به میزان انبساط مالی کدام ممکن است در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌سوراخ بینی شده به اعتقاد بنده به انبساط ۸درصد انگشت نخواهیم کشف شد با این حال این انبساط در حد ۳ به همان اندازه ۴ سهم {خواهد بود}.
وی دانستن درباره نرخ تورم در سال جاری نیز اظهار داشت: نرخ تورم به نتایج مذاکرات برجام تعیین می شود؛ اگر نتیجه مثبتی حاصل شود، بالقوه است نرخ تورم اجتناب کرده اند ۴۰ سهم کنونی کمتر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۰درصد شود. به مشاوره وی هدف اصلی بر کاهش تورم یکی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم‌هایی است کدام ممکن است مقامات باید در اصل کار شخصی قرار دهد.

مقامات این سیستم ای برای بورس نداشت

قنبری دانستن درباره احتمال افزایش وضعیت بازارهای بورس، پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این الگو ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خاص کرد: متاسفانه مقامات سیزدهم تاکنون هرچه امتحان شده کرده نتوانسته وضعیت بازار بورس را افزایش بخشد از مقامات هیچ این سیستم‌ای برای اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بازار نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا حرف‌های شعاری مطرح کرد؛ نتوانست این سیستم مشخصی برای افزایش وضعیت بورس طراحی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت را الگو عقب کشیدن کدام ممکن است داشت، بازبدارد. با این حال در سال آتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امید رفع شدن موضوع برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب درآمدهای عقب کشیدن می‌توان پیش بینی داشت کدام ممکن است سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت تا حد زیادی ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بر میزان صادرات هم افزوده ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی میزان درآمد مردمان در مقابل همراه خود سال ۱۴۰۰، افزایش خواهد کشف شد.

وی دانستن درباره مهمترین مشکل مقامات سیزدهم در سال ۱۴۰۱ دلیل داد: مهمترین مشکل مقامات در سال ۱۴۰۱، تورم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این باید ملاحظه داشت کدام ممکن است انبساط درآمد مالی مقامات کدام ممکن است اکنون وضعیت خوبی ندارد؛ مقامات اگر گزینه داشته باشد روی ۲ به همان اندازه سه شاخص ملاحظه ویژه داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت آنها را افزایش ببخشد ، می‌تواند سودآور باشد؛ مهمترین این شاخص‌ها تورم، درآمد سرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی ملت است.

این درک دانشکده اظهار کرد: افزایش وضعیت معیشت مردمان خرس تاثیر این چیزها قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مقامات گزینه داشته باشد دانستن درباره این چیزها این سیستم‌ریزی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نحوی حرکت تدریجی به همان اندازه این شاخص‌ها وضعیت بهتری داشته باشند، می‌توان پیش بینی داشت مقامات در سال ۱۴۰۱ وضعیت مالی ملت را می‌توان افزایش ببخشد.