ابزار جدید گوگل برای ایجاد زبان هیکل اشخاص حقیقی با کمک امواج راداری


بخش محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های گوگل یا شبیه به (ATAP) در نوآوری جدیدی با هدف پیش آگهی زبان هیکل اشخاص حقیقی محصول جدیدی را حاضر کرده است.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی تکنا، نوآوری جدید گوگل امکان پیش آگهی اقدامات هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان هیکل اشخاص حقیقی را با کمک امواج راداری بوجود می آورد. {در این} فناوری کامپیوتر ها می توانند اقدامات کسی را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق رادار به آن است پاسخ دهند. شناخته شده به عنوان مثال در روزی کدام ممکن است کار در پایین میز شخصی نیز کامپیوتر ممکن است انتخاب بگیرد کدام ممکن است اعلان بدست آمده پیام با صدای بلند انجام نشود. یا به طور مثال در زمان بلند شدن مصرف کننده اجتناب کرده اند جلوی تلویزیون حاضر فیلم روتین قطع شود .این فناوری به معنای واقعی کلمه هستند به گونه ای درک کامپیوتر ها اجتناب کرده اند رفتارهای اجتماعی انسان در بلند مدت {خواهد بود}.

 بعد از همه زیر تذکر تکل اقدامات اشخاص حقیقی توسط کامپیوتر بالقوه است به سختی ناخوشایند به تذکر برسد. با این حال تقریباً در مورد اینکه این فناوری اجتناب کرده اند هیچ دوربینی استفاده نمی شود ممکن است اولویت اشخاص حقیقی را {در این} مورد کاهش دهد. گوگل {در این} نوآوری شخصی غیر از دوربین اجتناب کرده اند رادار استفاده کرده است. به نظر می رسد مانند است بخش فناوری های باکلاس گوگل در تعدادی از سال قبلی کانون اصلی شخصی را روی این موضوع قرار داده است. مهندسان این بخش قصد دارند با اشاره به پاسخ کامپیوترها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای مشتریان با استفاده اجتناب کرده اند سیستم رادار خدماتی را بهبود دهند.

{در این} چالش مهندسان تیمATAP اجتناب کرده اند حسگرهای سولی استفاده خواهند کرد. بعد از همه تغییراتی را نیز در آن تحمیل می‌کنند. شناخته شده به عنوان مثال اجتناب کرده اند داده‌های سنسورها غیر از مدیریت مستقیم، برای پیش آگهی اقدامات اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انتخاب گیری کامپیوتر ها استفاده احتمالاً وجود خواهد داشت.