ادعا بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران به رویداد روز جمهوری اسلامی


بیانیه بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت روز جمهوری اسلامی

بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران به رویداد روز جمهوری اسلامی همراه خود صدور ادعا ای به تصویر اجتناب کرده اند خانوار های معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران بر امتحان شده مستمر شخصی برای نتیجه گیری نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های این انقلاب غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری منویات مقام معظم مدیریت تاکید کرد. رئیس انقلاب اسلامی همراه خود آرمان های والای پدر مingسس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) تجدید بیعت کردند.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، محتوای متنی این ادعا به رئوس مطالب زیر است:


۱۳ فروردین زمانی است کدام ممکن است مردمان پرشور ایران پس اجتناب کرده اند تحمل مصائب فراوان در یک واحد همه پرسی تاریخی به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی رای خوش بینانه دادند به همان اندازه به خوب ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های والای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی بازو یابند. روز خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشادت شهدایی است کدام ممکن است همراه خود مدیریت در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانفشانی مردمان دلیر، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی ایران اسلامی را به صورت ضداستبدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد استبدادی بنا نهادند. -استبدادی – مبارزات استکباری. در آن روز مردمان ایران همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۹۸ سهم آرا ساختار سیاسی ایران را تنظیم دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان سالاری دینی بر ایده موازین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه های دینی برقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو جنایتکاران ستمگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزدان طمع کار برداشتن شد. ایران اسلامی بدون پایان.


اکنون کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه اجتناب کرده اند تحریک کردن نهضت مبارک می گذرد، جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدای گرانقدر فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودگذشتگی شهدای سرافراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تدابیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدابیر عاشورا رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان انقلابی به دستاوردهای چشمگیری بازو یافته است، در حال حاضر الگویی {برای بسیاری} اجتناب کرده اند مردمان آزادیخواه جهان شده است.


بی شک یکپارچه این روش روشنگرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقانه نیازمند هوشیاری همه آحاد مردمان به طور قابل توجهی پیشکسوتان جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران در خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین دقیق فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های سال های گام اول انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سال فعلی است. اجتناب کرده اند. گام دوم در کنار همراه خود نگاهی جسورانه برای ادعا بلند مدت ای روشن، بر ایده ادعا، بیانیه سوگند خورده ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب عظیم اسلامی گام دوم انقلاب اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداری اجتناب کرده اند این دستاورد ارزشمند را به طور قابل توجهی درک می تدریجی. در روزهایی کدام ممکن است تهاجم دشمن در بخش مالی عمق گرفت، آن یک است مأموریت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی تعهد همگانی بود.


بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران ضمن گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری امام راحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای انقلاب اسلامی به تصویر اجتناب کرده اند خانوار های معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران، بر امتحان شده مستمر ایشان برای نتیجه گیری نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های این انقلاب غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری منویات تاکید می تدریجی. وی یکی اجتناب کرده اند رهبران معظم انقلاب اسلامی بر پایبندی شخصی به آرمان های والای پدر مingسس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) تاکید کرد.


انتهای پیام/