اعتکاف، جلای جان در خلوت قدسی جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانان


«رسول خدا (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم)، ده روز آخر ماه مبارک رمضان، در مسجد معتکف می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمنان برای آن حضرت خیمه ای بر پا می کردند. پیامبر اکرم {در این} ده روز، بستر خویش را مخلوط کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اعتکاف مشغول می شد.