{افرادی که} «قوز» می‌کنند، بخوانند


قوز کمر

تهران (پانا) – اقدامات ورزشی به مرور موجب آسانسور توده عضلانی پایین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوز پشتی را به مرور اصلاح می‌کنند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر شمسی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی همراه خود ردیابی به وجود قوس در ستون فقرات ناحیه پایین هیکل هر شخص، اظهار داشت: در برخی اشخاص حقیقی این قوس به مرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} وضعیت خطا اشخاص حقیقی در نشستن مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به «قوز» می‌شود.

وی همراه خود خاص اینکه توضیحات مختلفی در تحمیل قوز پشتی کارآمد است، اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند این توضیحات کدام ممکن است در اشیا معدودی تبصره می‌شود تحمیل قوز به دیل برخی بیماری‌های مادرزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری مهره‌های ستون فقرات است کدام ممکن است برای تعمیر آن باید حتما معامله با‌های صحیح اجتناب کرده اند طریق اسناد پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: عالی نوع قوز تولید دیگری هم هست کدام ممکن است عمدتا در سالمندان تبصره می‌شود کدام ممکن است {به دلیل} اسفنجی شدن مهر‌های ستون فقرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بیش از حد بر آنان در سالیان متمادی، مهره‌ها تنظیم تعیین کنید داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان دچار قوز می‌شوند کدام ممکن است عمدتا همه اینها قوز {به دلیل} تغییرشکل اساسی مهره‌ها قابل بازگشت نیست.

شمسی اظهار داشت: با این حال نوع تولید دیگری قوز پشتی کدام ممکن است گروه وسیعی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویژه بچه ها را حاوی می‌تنبل “قوز‌های وضعیتی” هستند کدام ممکن است {به دلیل} وضعیت غلط اشخاص حقیقی هنگام نشستن تحمیل می‌شود.

وی افزود: روزی کدام ممکن است اشخاص حقیقی در حالت نشستن مدام روبه ورودی انعطاف پذیر شوند، به مرور زمان مهره‌های ستون فقرات تنظیم تعیین کنید داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص دچار قوز پشتی می‌شود.

شمسی در خصوص راهکار‌های تعمیر قوز‌های وضعیتی، اظهار داشت: همه اینها قوز‌ها به سادگی همراه خود اصلاح نشستن اشخاص حقیقی قابل بازگشت هستند.

وی افزود: مهم‌ترین راهکار {در این} زمینه اینجا است کدام ممکن است اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند قرارگیری تمدید شده مدت مهره‌های ستون فقرات در وضعیت مبهوت جلوگیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده مدت در این مورد قرار نگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند نیم ساعت به همان اندازه عالی ساعت نشستن، حتما بلند شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تنظیم وضعیت بدهند.

این دکترای تخصصی فیزیوتراپی استفاده اجتناب کرده اند «قوز بند» را برای تعمیر قوز‌های وضعیتی چندان رویداد ندانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود شخص خاص بصورت اکتیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده شخصی اصلاح وضعیت نشستن را انجام دهد به همان اندازه به مرور مهره‌ها به وضعیت سابق برگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه استفاده اجتناب کرده اند «قوز بند» پیشنهاد نمی‌شود.

شمسی انجام کمی اقدامات ورزشی را هم برای تعمیر قوز پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح قوز‌های وضعیتی رویداد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اقدامات ورزشی به مرور موجب آسانسور توده عضلانی پایین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوز پشتی را به مرور اصلاح می‌کنند.

وی افزود: اجتناب کرده اند جمله فقط این اقدامات اینجا است کدام ممکن است شخص روی معده دراز کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درحالی کدام ممکن است کف دست‌ها رو جدا هیکل قرار داده با بیرون کمک کف دست‌ها اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه را اجتناب کرده اند روی پایین بلند تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعدادی از ثانیه {در این} حالت نگه دارد.

شمسی اظهار داشت: حرکت کارآمد تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است شخص در چارچوب در قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست را به جدا در بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه را {به سمت} ورودی برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} حالت حدود ۲۰ ثانیه نگه دارد.

این دکترای تخصصی فیزیوتراپی اظهار داشت: اشخاص حقیقی علاوه بر این می‌توانند روی عالی بالش کم قطر به پایین دراز کشیده طوری کدام ممکن است پایین اشخاص حقیقی در خلاف جهت قوز پشتی کشیده شود.