افزایش تسهیلات کبریت‌سازی خودروی معلولان به ۱۰ میلیون تومان


/گزارش خبری/کدام دسته اجتناب کرده اند معلولان مشمول تسهیلات کبریت‌سازی خودرو می‌شوند؟؛

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است صحیح‌سازی منزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو معلولان یکی اجتناب کرده اند وظایف گروه بهزیستی به شمار می‌رود، {در این} راستا این گروه به یک زن و شوهر سوال درخصوص نحوه چگونگی حاضر این خدمت پاسخ داده است.

به گزارش پرشین خودرو، باتوجه به اینکه یکی اجتناب کرده اند وظایف گروه بهزیستی، صحیح‌سازی منزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو معلولان است، معلولانی کدام ممکن است نیازمند صحیح‌سازی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو شخصی هستند، بعد اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل تقاضا آنها اجتناب کرده اند سوی گروه بهزیستی، این کمک قیمت را بدست آمده می‌کنند.

نامزدها بدست آمده کمک قیمت مذکور باید به اداره کل بهزیستی استان یا شهرستان شخصی مراجعه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل پرونده آنها، این کمک قیمت به آنها تیز کردن می‌شود. در همین راستا به یک زن و شوهر پرس و جو درخصوص صحیح‌سازی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو اشخاص حقیقی دارای معلولیت پاسخ داده شده است:

– صحیح‌سازی خودرو معلولین برای ادغام کردن کدام اشخاص حقیقی می‌شود؟

معلولین بدنی حرکتی کدام ممکن است شهادت دادن‌نامه رانندگی اصلی داشته باشند.

– برای صحیح‌سازی خودرو معلولان به چه مراکزی می‌توان مراجعه کرد؟

صرفا مراکزی کدام ممکن است مجوز این اقدام را اجتناب کرده اند پلیس راهور ناجا داشته باشند.

– سقف تیز کردن کمک قیمت صحیح‌سازی خودرو معلولین چقدر است؟

سقف تیز کردن کمک قیمت صحیح‌سازی اشخاص حقیقی معلول ۵۰ میلیون ریال است.

– چه اقداماتی برای بدست آمده شرکت ها صحیح‌سازی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو اجباری است؟

– برای مشاوره امکانات حاضر شرکت ها بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تقاضا

– تجزیه و تحلیل اولین تنظیم منزل اشخاص حقیقی معلول توسط مددکار

– ارجاع به کارشناس صحیح‌سازی

– تایید کارشناس

– اقدام به مقبول‌سازی توسط موسسات مربوط به صحیح‌سازی توسط کارشناس صحیح‌سازی

– تیز کردن کمک قیمت صحیح‌سازی بر ایده قیمت‌های {انجام شده} توسط متقاضی

بعد از همه {در این} راستا ایروانی، مدیرکل محل کار توانمندسازی گروه بهزیستی گفتن کرد کدام ممکن است به غیر اجتناب کرده اند معلولان بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکتی سایر معلولین نیز کبریت با نوع محدودیت شخصی می‌توانند اجتناب کرده اند شرکت ها صحیح‌سازی تنظیم منزل استفاده کنند. به طور مثال کودکان اوتیسم جهت مدیریت محرک‌های محیطی اجتناب کرده اند تغییراتی جهت مدیریت صدا استفاده کنند. (نظیر پنجره‌های ۲ جداره عایق صدا، حاضر توصیه‌های حیاتی برای اصلاح تنظیم برای جوانان با مشکلات هوشی رشدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر توصیه برای پوشش اجتناب کرده اند آسیب برای تمامی گروه‌های معلولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سالمندان)

به مشاوره وی، بالغ بر ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۵ نفر اجتناب کرده اند شرکت ها صحیح‌سازی بهره‌مند شده‌اند کدام ممکن است حدودا ۹۵۰ نفر اجتناب کرده اند شرکت ها صحیح سازی خودرو بهره مند شده‌اند.

ایروانی علاوه بر این این را هم گفتن کرد کدام ممکن است در اصلاح دستورالعمل حمایت‌های پولی گروه هدایت شده {است تا} سقف تیز کردن در سال بلند مدت به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای صحیح‌سازی خودرو به ۱۰ میلیون تومان بهبود پیدا تدریجی.