اقدامات موسسه مالی رفاه کارمندان در راستای حمایت اجتناب کرده اند ساخت سراسری


پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی پرونده موسسه مالی رفاه در التزام به مانترا سال ۱۴۰۰ مبنی بر «ساخت، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» آرم می‌دهد کدام ممکن است این بنگاه مالی غول پیکر ۶۱ ساله کشورمان، اجتناب کرده اند روز‌های آغازین سال، با تشکیل عالی کارگروه ویژه با عضویت مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر‌گذار شخصی برای طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی جمع کردن این سیستم‌هایی در جهت پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع‌زادیی اجتناب کرده اند ساخت، گام‌هایی بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه‌ای برداشته کدام ممکن است تنظیم ظاهر شد به ساخت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه‌های کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاگیر، بلندترین این گام‌هاست.

اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای حمایت از تولید ملی

به گزارش وقت خبر به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی موسسه مالی رفاه کارمندان به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری- تحلیلی مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسا، اسماعیل لله‌گانی مدیرعامل این سیستم‌ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود‌گرای موسسه مالی رفاه با کارنامه قبولی در پاسخگویی‌های زودتر اجتناب کرده اند جمله مدیریت موسسه مالی‌های صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر ایران، نتایج امتحان شده‌های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش را در جهت تسهیل راه ساخت در یک واحد سال فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استمرار این کوشش‌ها در سال پیش‌رو را دلیل داده است.
در سیاره همین الان، ساخت یکی اجتناب کرده اند محوری‌ترین اجزا بهبود محسوب می‌شود؛ اگر ایمنی را زیربنای بهبود بدانیم، جنبه حیاتی پس اجتناب کرده اند ایمنی، ساخت است. در ایران به برکت خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مدبرانه مقام معظم مدیریت ایمنی برقرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعی کدام ممکن است باید مورد ملاحظه شدید قرار بگیرد بحث ساخت است. {این مهم} {به درستی} دغدغۀ مقام معظم مدیریت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین ایده در مانترا سال ۱۴۰۰ به ۳ بخش تاکید شده است:
ساخت، پشتیبانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع‌زدایی‌ها؛ برای نتیجه گیری بخش نخست باید تکنیک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ها رویکرد بهبود ساخت داشته باشد. ساخت هم به پشتیبانی نیازمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسباب آن باید اجتناب کرده اند سوی تمامی بخش‌ها فراهم شود. بحث مانع‌زدایی نیز مطرح است، از تولیدکنندگان در مسیر درست ساخت با موانعی گذراندن می‌شوند کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند این سبدها در مجموعه‌های تولیدی قابل تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجوع است، با این حال بخشی نیز سبدها خارج اجتناب کرده اند مجموعه معادل اصول مجلس یا تعرفه‌گذاری‌ها‌ست.
ما شناخته شده به عنوان موسسه مالی در امتحان شده هستیم سرمایه‌های گم شدن در ملت ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بخش ساخت وارد شود، از بر این باوریم کدام ممکن است ملت چشم اندازها زیرساختی کم ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌هایی کدام ممکن است سود تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی ملت هستند، همچون نفت، سوخت، پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن قابلیت فوق العاده خوبی دارند؛ متعاقباً اگر ساماندهی صورت بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها گم شدن به بخش ساخت هدایت شوند، هم برای سپرده‌گذار درآمد بیشتری می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تولیدکننده دلگرم احتمالاً وجود خواهد داشت. چون آن است مقام معظم مدیریت نیز تأکید دارند، فتح ساده مختص ارتفاع‌ها نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی شدن بانکداری اسلامی در ملت اهمیت متنوع دارد.
موسسه مالی رفاه با زیر محافظت از گرفتن ۲۰ میلیون نفر اجتناب کرده اند جمله ۴ میلیون نفر اجتناب کرده اند بازنشستگان تهیه کنید اجتماعی همراه با مستمری‌بگیران بهزیستی، کارگران موسسه مالی، شستا، وزارت کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید……. عالی موسسه مالی پر خریدار در نظر گرفتن می‌آید؛ متعاقباً بلافاصله پس اجتناب کرده اند ادعا مانترا سال اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت کارگروهی با عضویت بنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران برتر موسسه مالی در بخش‌های ذیربط برای نتیجه گیری آن تشکیل شد. این کارگروه پس اجتناب کرده اند بازرسی تمام سبدها درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرونی ساخت، این سیستم‌هایی را برای تعمیر این سبدها، تدوین کرد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تصویب در هیأت‌مدیره برای اجرا ابلاغ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدی هم پاسخگویی کشف شد به صورت مشترک عملیاتی شدن این این سیستم‌ها را رصد نماید.
حوزۀ شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ساختار‌نو
بی‌شک اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اهمیت‌ترین حوزۀ بانکی شهرت است؛ در یک واحد اقتصاد موسسه مالی محور همچون اقتصاد ایران، موسسه مالی‌ها تهیه کنید کننده ۹۰ سهم اجتناب کرده اند شهرت سرمایه گذاری‌ها هستند کدام ممکن است {در این} بخش امتیازات مهمی همچون وثایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت اساسی در تسهیل امور دارند. پس اجتناب کرده اند آغاز به کار مقامات سیزدهم یکی اجتناب کرده اند مهمترین رویکرد‌های بانکی، عدم تملیک واحد‌های تولیدی اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی‌ها ادعا شد. در جستجوی این دستورالعمل، در موسسه مالی رفاه نیز انتخاب بر آن شد کدام ممکن است هیچ واحد تولیدی تملیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا تعطیل نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همین است منظور موسسه مالی عالی ابتکار حرکت را توصیه داد. در شبکۀ بانکی به واسطه زاید آنکه دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد سپرده‌ها تضمین می‌شود، باید برای دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدِ تسهیلات پرداختی نیز وثایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضامین اخذ شود. بخشی اجتناب کرده اند این تضامین درمورد به محل اجرای ساختار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی تولید دیگری وثایق ملکی خارج اجتناب کرده اند ساختار است زاید کدام ممکن است مورد دوم به یکی اجتناب کرده اند بی نظیر‌ترین سبدها ساخت شناخته می‌شود تا آنجا کدام ممکن است بعضاً شاهد هستیم وجوهی {به سمت} وثایق خارج اجتناب کرده اند ساختار گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل واحد‌های تولیدی تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه تعطیل شده یا با قابلیت زیرین کار می‌کنند.
با عنایت به آنچه آگاه شد مانکن بانکداری اسلامی اساساً مبتنی بر مشارکت در درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان دقیق طراحی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتباتی با مراجع برتر عظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای فقهی موسسه مالی مرکزی صورت گرفت کدام ممکن است این مورد اجتناب کرده اند تذکر بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرعی تأیید شد. در گام بعدی موسسه مالی مرکزی به موسسه مالی رفاه اجازۀ تخلیه شهادت دادن سپردۀ خاص را داد تا بر این ایده موسسه مالی همراه دقیق سرمایه گذاری‌ها بشود. با اجرای این ساختار، صرفا محل اجرای سرمایه گذاری شناخته شده به عنوان وثیقه فکر احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ساختار، وثیقه‌ای اخذ نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کاهش ریسک سرمایه گذاری نیز بیمه می‌شود. با اجرای این مد ساخت کننده می‌داند کدام ممکن است موسسه مالی در کنارش حضور می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنانچه دچار کسری دارایی ها پولی شد، موسسه مالی سهم مشارکت شخصی را افزایش خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار مالک توانمند شد می‌تواند سهم الشرکه موسسه مالی را خریده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سهم شخصی اضافه تنبل. در همین زمینه با ارکان انتخاب‌گیر مالی مقامات صحبت شده است، وزیر احترام کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی هم اجتناب کرده اند این موضوع استقبال کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نامۀ درمورد به تکل مجوز اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی را ایشان شخصا به رئیس کل موسسه مالی مرکزی حاضر کردند. هم اکنون این ساختار به صورت پایلوت آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده هستیم کدام ممکن است در هر استان منابعی مرکب اجتناب کرده اند سپرده‌های افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها موسسه مالی برای سرمایه گذاری‌ها تهیه کنید شود.
علاوه بر این آنچه آگاه شد، سامانه‌ای برای صدور برات الکترونیک در جاری تحمیل است. پایۀ این کار پایان دادن زنجیرۀ ساخت است کدام ممکن است در ماه‌های فعلی همواره مورد تأکید قرار گرفته. برای این منظور موسسه مالی رفاه در همکاری با موسسه مالی مرکزی تخلیه اوراق گام (شهادت دادن شهرت مولد) با قابلیت نقدشوندگی دسترس در بازار سرمایه را طراحی کرده است. علاوه بر این سامانه‌ای بین موسسه مالی رفاه، گروه فرابورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی سازماندهی شده است. فرایند به این صورت است کدام ممکن است اوراق اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی رفاه چاپ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سامانه «سپام» موسسه مالی مرکزی سند می‌شود. شخص خاص کدام ممکن است اوراق را به نفع واحد تولیدی صادر کرده آن را به واحد تولیدی عرضه می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن واحد نیز اوراق را به نهاد بالادستی مثلا قطعه ساز، عرضه خواهد داد تا در ازای آن، کالا عرضه بگیرد. نهاد بالادستی نیز این اوراق را می‌تواند به مرحله بعدی سوئیچ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هرکدام اجتناب کرده اند این سطوح، هر عالی اجتناب کرده اند طرفین صاحب اوراق می‌توانند با رجوع به فرابورس مبلغ نقدی اوراق را بدست آمده کنند. این مسیر سبب کاهش قیمت‌های ساخت احتمالاً وجود خواهد داشت، از کارمزد غیر از ۱۸ سهم، تنها عالی سهم {خواهد بود}. قابل دستیابی است در فرایندی عالی ساله این اوراق ۸ الی ۹ بار کف دست به کف دست شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مسیر قیمت تنها عالی سهم {خواهد بود}.
استمهال غیر از تملیک واحد‌های تولیدی
بر ایده رأی وحدت رویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشنامۀ موسسه مالی مرکزی، تعدادی از اقدام ویژه به همه واحد‌های بانکی ابلاغ شد، نخست آنکه نرخ‌های فراتر اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی کاهش داده شود. بعضاً در قرارداد‌ها تا ۲۹ سهم نرخ نیز دیده می‌شد. نکته دوم بخشودگی جریمه‌های پلکانی است کدام ممکن است حتی تا ۱۴ سهم اضافه می‌شد. در پایان بحث محاسبۀ درآمد مرکب نیز بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند درآمد آسان در اصل کار قرار گرفت. با اجرای این اقدامات شاهدیم کدام ممکن است مانده بدهی خریدار به نصف کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این غیر از تملیک واحد‌های تولیدی، موضوع استمهال متفاوت شده است. علاوه بر این این، تخصیص سهمیه با بیرون معمول مانده حساب نیز اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مهم برای مانع‌زدایی اجتناب کرده اند ساخت در موسسه مالی رفاه {بوده است}؛ پیش اجتناب کرده اند این بنگاه‌های کودک، متوسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر کار حاوی معمول مانده حساب بودند، از این واحد‌ها ورود به حساب چندانی در شبکۀ بانکی ندارند. برای رفع این دشواری هماهنگی شد تا عالی بودجه‌ای در اختیار آنان قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به هماهنگی می‌رسیم کدام ممکن است ورود به پولی حسابشان در موسسه مالی رفاه باشد.
با این حال اجرای اقدامات فوق نیازمند تحمیل دسته‌بندی‌هایی {است تا} موسسه مالی نیز متضرر نشود. بر این ایده مشتریان بانکی به ۳ گروه تفکیک شده‌اند. گروه نخست، واحد‌هایی هستند کدام ممکن است با رویکرد‌های اشاره کردن شده با آنان در کار با هم هستیم. دستۀ دوم واحد‌های تولیدی نبوده، با این حال افرادی هستند کدام ممکن است تسهیلاتی بدست آمده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانسته‌اند پس بدهند کدام ممکن است با آنان نیز همراهی خواهیم کرد. دستۀ سوم افرادی هستند کدام ممکن است پول اجتناب کرده اند موسسه مالی گرفته‌اند، با این حال غیر از عرصۀ ساخت آن را در دلالی صرف کرده‌اند. با این اشخاص حقیقی از نزدیک برخورد خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار‌های قضایی برای این منظور تشکیل داده‌ایم. مجموع این سه اقدام سبب شده است کدام ممکن است نسبت مطالبات به مصارف موسسه مالی رفاه در بهمن ۱۴۰۰ به ۱.۴ سهم برسد کدام ممکن است در شبکۀ بانکی بی‌نظیر است. برای واحد‌های تولیدی نیز دسته‌بندی‌ای صورت گرفته است؛ طبقه‌بندی مشتریان کت و شلوار با کمیت کار انجام می‌شود کدام ممکن است بر این ایده، مذاکره با برخی اجتناب کرده اند واحد‌های تولیدی بر عهدۀ مدیرعامل موسسه مالی است به منظور که خیلی اجتناب کرده اند کارخانجات غول پیکر را شخصاً بازدید کردم، از قرارداد آن‌ها مصوباتی در درجه هیأت‌مدیره خواستن دارد. امتیازات مربوط به واحد‌های علاقه مند به‌تر نیز برعهدۀ مدیران نواحی، استان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق است. شناخته شده به عنوان مثال رئیس بخش باید با واحد‌های کودک تولیدی حتما جلب رضایت داشته باشد، مدیران استان با واحد‌های غول پیکر در درجه استان، کدام ممکن است در همین راستا جلساتی با تولیدکنندگان در درجه شعبات استانی برگزار شده است.
یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مباحث مورد بحث در کمیته مانع‌زدایی، بحث تفویض اختیار به استان‌ها بود. در پوشش‌های ابلاغی ابتدای سال حدود اختیار بخش‌های استانی افزوده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهریور ماه نیز این اصل‌العمل مورد بازنگری قرار گرفت. این افزایش اختیارات در زمینۀ تعهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشایش اسناد خانه {بوده است}. در زمینۀ نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات ارزی نیز به دایرۀ اختیارات شعبات استانی افزوده شد. این افزایش کشف نشده بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجش قرار گرفت کدام ممکن است یکپارچه آن نظارت از محسوس‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر جاده را می‌طلبد کدام ممکن است در جاری انجام است.
علاوه بر این اقدامات صورت گرفته در کمیته مانع‌زدایی، برخی سبدها ساخت درمورد به مصوبات بالادستی اجتناب کرده اند جمله مصوباط موسسه مالی مرکزی، شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی بوده کدام ممکن است اصلاح آن‌ها به موسسه مالی‌ها نیز کمک می‌تنبل. ما شناخته شده به عنوان مجموعۀ موسسه مالی رفاه بازخورد شعبات شخصی را پس اجتناب کرده اند مواجهه با مشتریان مخلوط‌بندی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازرسی اجتناب کرده اند سوی واحد‌های نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی، مواردی کدام ممکن است در حدود اختیارات موسسه مالی است با مصوبۀ هیأت مدیره اصلاح می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن دسته را نیز کدام ممکن است نیازمند مصوبات بالادستی باشد به مبادی ذی ربط سوئیچ می‌دهیم.
ملاحظه به مشتریان همزمان با مانع‌زدایی اجتناب کرده اند ساخت
همراه با اصلاحات صورت گرفته در زمینۀ مانع‌زدایی اجتناب کرده اند ساخت، تغییراتی نیز در مجموعۀ موسسه مالی رفاه صورت گرفته است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند هرچیز هدف آن تحمیل دلداری برای خریداران موسسه مالی است کدام ممکن است بخش بزرگی اجتناب کرده اند آن برای ادغام کردن اشخاص حقیقی بازنشسته می‌شود. مهم‌ترین اقدام صورت گرفته {در این}‌باره، باز مهندسی نظام مدیریت اعتبارات {بوده است}. یکی اجتناب کرده اند مشکلات مربوط به این بخش، سردرگمی کارمندان موسسه مالی در جهت ارجاع پرونده‌ها به بالادست بود. باید در تذکر داشت کدام ممکن است اگر فرایند‌های خانه موسسه مالی شفاف نباشد، این پرونده‌ها در مسیری قرار می‌گیرد کدام ممکن است بعضاً موازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر کاری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز ندارد، متعاقباً اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر‌سازی مسیر‌های درونی موسسه مالی فوق العاده ضروری است. در بازرسی‌های اولین برای مدارک می خواست جهت کشتی عالی پرونده اجتناب کرده اند بخش به هیأت مدیره، عالی سری چک لیست تهیه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌ها به صورت کتابچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه درآمد کدام ممکن است شاید مهم‌ترین خروجی آن را بتوان در حاضر خدمت به میلیون‌ها بازنشسته‌ای دید کدام ممکن است به موسسه مالی مراجعه می‌کنند. با اصلاحات {انجام شده}، ۵۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به صورت انصافاًً مکانیزه اعطا شد. می‌توان تصور کرد کدام ممکن است در دورۀ کرونا اگر قرار بود همچون قبلی حرکت شود، باید ۵۵۰ هزار نفر به بخش مراجعه می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین انواع ضامن اجباری بود، به علاوه برای بازپرداخت‌ها نیز مراجعه الزامی بود. با این حال با همکاری کانون‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تهیه کنید اجتماعی شرایطی فراهم شد کدام ممکن است ۹ در هنگام بدست آمده تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در زمان بازپرداخت قسط خواستن به حضور اشخاص حقیقی نباشد؛ اما علاوه بر این نامۀ اقساط اجتناب کرده اند تهیه کنید اجتماعی به موسسه مالی می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اجتناب کرده اند حساب شخص در تهیه کنید اجتماعی کسر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن موسسه مالی واریز می‌شود. همراه با این چیزها سامانه بتا نیز سازماندهی شد کدام ممکن است هدفش برقراری تیز کردن اقساط بین مشتریان موسسه مالی رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشندگان در اقصی عوامل ملت است. سامانۀ تولید دیگری نیز الماس رفاه عنوان دارد کدام ممکن است بر ایده آن، مقوا‌هایی به تماس گرفتن رفاه مقوا صادر می‌شود. این مقوا‌ها به مطابقت میزان حقوق اشخاص حقیقی هزینه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با مبلغ داخل آن می‌توان کالای ساخت موجود در خریداری کرد. علاوه بر این تجهیزات‌هایی فکر شد تا اشخاص حقیقی بتوانند با بیرون خواستن به مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده کدملی تیز کردن شخصی را انجام دهند. راه‌اندازی نئوبانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تجهیز اکثر شعب به نیروی کار‌های ارزی اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات موسسه مالی رفاه در جهت تسهیل ارائه دهندگان {بوده است}.
شناخته شده به عنوان نکتۀ نوک باید ردیابی کرد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند انقلاب در درجه ملت دگردیسی بزرگی در جهت خدمت به افراد رخ داده هرچند کاستی‌هایی نیز موجود بوده؛ جامعه بانکی نیز مطابق با انقلاب منشا ارائه دهندگان متنوع {بوده است}. هم اکنون متنوع اجتناب کرده اند سرمایه گذاری‌های مربوط به آزادراه‌ها، سویه ها آهن، سدها، پل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… توسط موسسه مالی‌ها تامین شهرت شده، با این حال افراد در جریان آن قرار نگرفتند. علاوه بر این در جاری حاضر بر لبۀ تکنولوژی قرار گرفته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبکۀ بانکی دستاورد‌هایی داشته است هرچند کدام ممکن است زوایای عقب کشیدن آن بزرگنمایی می‌شود. ما اعتقاد داریم کدام ممکن است مشکلاتی موجود است، با این حال چنین نیست کدام ممکن است در شبکۀ بانکی اقدامی نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر بافت می‌کنیم به شبکۀ بانکی ظلم شده است. باید این نکته را نیز اضافه کرد کدام ممکن است همکاران ما در شرایط کرونا دوشادوش کادر معامله با بودند، از موسسه مالی رفاه بیشترین شعبات بیمارستانی را دارا است. {در این} مدت ۱۹ نفر اجتناب کرده اند همکاران شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۵۰ سهم کارگران ما حاوی ویروس کرونا شدند، با این حال حتی عالی بخش هم تعطیل نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی کل کارگران عالی بخش با ویروس حاوی می‌شدند، تیمی جدید موقتا اضافه می‌شد تا کار نخوابد.
این نکته را هم بیفزایم کدام ممکن است موسسه مالی رفاه مطالباتی اجتناب کرده اند گروه تهیه کنید اجتماعی دارید. تامین اجتماعی نیز مطالباتی اجتناب کرده اند مقامات دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم با رویکرد‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درآمد‌های مقامات، بدهی تامین اجتماعی تیز کردن شود تا توانایی خدمت‌رسانی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بانکی کدام ممکن است در حالت حال کاهش یافته است، به سطح مناسبی برسد.