الگو تیز کردن معرفی شده است نامزدها نهضت سراسری مسکن


معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی ذکر شد: معرفی شده است نامزدها نهضت سراسری مسکن باید در ۴ مرحله تیز کردن شود کدام ممکن است مرحله یک حین سند شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مرحله تولید دیگری کبریت همراه خود پیشرفت شکل است، متعاقباً سازندگان اجازه ندارند خارج اجتناب کرده اند این معنی، وجهی را بدست آمده کنند.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی ذکر شد: معرفی شده است نامزدها نهضت سراسری مسکن باید در ۴ مرحله تیز کردن شود کدام ممکن است مرحله یک حین سند شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مرحله تولید دیگری کبریت همراه خود پیشرفت شکل است، متعاقباً سازندگان اجازه ندارند خارج اجتناب کرده اند این معنی، وجهی را بدست آمده کنند.

 

محمود محمودزاده در ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا اظهار کرد: تیز کردن معرفی شده است اجتناب کرده اند سوی نامزدها نهضت سراسری مسکن در ۴ مرحله انجام می‌شود. عالی مرحله موقع سند شناسایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مرحله تولید دیگری در حین اجرای تعهد اجتناب کرده اند نامزدها بدست آمده می تواند.

 

وی افزود: مرحله دوم بعد اجتناب کرده اند فوندانسیون، مرحله سوم بعد اجتناب کرده اند اسکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکسی‌کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله آخر هم در زمان نازک کاری توسط نامزدها تیز کردن تبدیل می شود.

 

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی دانستن درباره نحوه تزریق تسهیلات به تعهد‌ها نیز ذکر شد: تسهیلات واحدهای جهش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مسکن در سه مرحله تیز کردن می‌شود. مرحله یک در زمان فوندانسیون، مرحله دوم در زمان اسکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ‌سکسی‌کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله سوم حین نازک کاری است. به معنای واقعی کلمه هستند متقباضیان عالی مرحله پیش تیز کردن دارند کدام ممکن است در تسهیلات نیست.

 

محموزاده تاکید کرد: هیچ سازنده‌ای اجازه ندارد بیش اجتناب کرده اند آنچه تصمیم گیری شده اجتناب کرده اند نامزدها وجهی بدست آمده تدریجی. پول را با بیرون قاعده نمی‌توانند بگیرند اما علاوه بر این صرفا همراه خود پیشرفت تعهد دارایی ها تزریق می‌شود. اگر غیر اجتناب کرده اند این حرکت می‌شود نامزدها به ما ادعا کنند.

 

وی دانستن درباره قیمت واحدهای نهضت سراسری مسکن ذکر شد: قیمت بر ایده نرخ تمام شده است. در جاری حاضر می‌توانیم عالی عدد تخمینی ادعا کنیم با این حال وقتی قیمت ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح ملایم محاسبه قیمت دردسر است. کسی نمی‌تواند بگوید شش ماه تولید دیگری قیمت مصالح چقدر {خواهد بود}.

 

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تاکید کرد: حدود ۷۰ نسبت ارزش مونتاژ مدل ها را مصالح ساختمانی به شخصی اختصاص می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نسبت دستمزد است. مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارمندان طبیعتا مقداری روی قیمت تمام شده واحدهای نهضت سراسری تاثیر خواهد گذاشت. قابل دستیابی است برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند ارزش دستخوش تنظیم شود، متعاقباً قیمت در زمان اتمام کار خاص می تواند.

 

محمودزاده تصریح کرد: نامزدها ضمانت داشته باشند تمام امتحان شده مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اینجا است کدام ممکن است قیمت واحدهای نهضت سراسری حل و فصل‌ترین حد قابل دستیابی برسد. متعاقباً امتحان شده می‌کنیم در ارزش مصالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان کاهش یافته است بگیریم هر دو معافیتهایی برای نامزدها بدست آمده کنیم.