انتقاد پرخطر حسین شریعتمداری اجتناب کرده اند امیرعبدالهیان/ او اجتناب کرده اند از اشراف زاده ها کافی بر موضوعات بخش وظیفه شخصی برخوردار نیست – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در پاسخ به اظهارات فعلی امیر عبداللهیان به خبرنگار فارس اظهار داشت: در امروز آقای امیر عبداللهیان، وزیر احترام امور خارجه کشورمان  در مصاحبه با جامعه خبر صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، سخنانی دقیق داشته اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند شخصیتی در جایگاه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فوق العاده غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره منتظره بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید نیست به این تلقی دامن بزند کدام ممکن است جناب ایشان اجتناب کرده اند از اشراف زاده ها کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز بر موضوعات جاری در بخش وظیفه خویش برخوردار نیستند!

وی با ردیابی به سخنان امیر عبداللهیان افزود: اکنون این سئوال اجتناب کرده اند آقای امیر عبداللهیان {در میان} است کدام ممکن است اگر آنگونه کدام ممکن است {به درستی} ادعا کرده اید « بایستی جایگاه سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شان قانونی سپاه شناخته شده به عنوان مهمترین بخش امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی  ملت ما مورد ملاحظه قرار بگیرد » {چگونه می توان} ایمنی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم را با آمریکای جنایتکار تاخت زد؟!

شریعتمداری تصریح کرد: بالقوه است بفرمائید به هیچ وجه چنین نظری نداشته اید! {در این} صورت، قالب آن به چه تکنیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کدام انگیزه صورت گرفته است؟! تا آنجا کدام ممکن است بلافاصله بعد اجتناب کرده اند مصاحبه جنابعالی خبرگزاری های خارجی اجتناب کرده اند انتخاب ایران برای انطباق با باقی ماندن سپاه در لیست گروه های تروریستی خبر دادند! را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله ایندیپندنت با این تیتر به استقبال اجتناب کرده اند مصاحبه ممکن است سر خورد « ردیابی امیر عبداللهیان به احتمال مختصر برخورد ایران اجتناب کرده اند شرط خروج سپاه اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی»!

وی خطاب به وزیر خارجه اظهار داشت: ردیابی فرموده اید کدام ممکن است فرماندهان برتر رتبه سپاه ادعا کرده اند کدام ممکن است  « اگر به سطح ای رسیدید کدام ممکن است موضوع سپاه مطرح بود، موضوع سپاه نباید مانعی برای شما ممکن است باشد» ! را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن با عنوان « بالا اجتناب کرده اند شخصی گذشتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار سپاه یاد کرده اید» ! کدام ممکن است باید اظهار داشت: اولاً انتساب این سخن به فرماندهان سپاه با هیچ منصفانه اجتناب کرده اند عملکرد های صدها شناسایی شده است فرماندهان سپاه همخوانی ندارد! را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دانش درو کردن خطائی داشته اید! را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً فرماندهان سپاه به خوبی می دانند کدام ممکن است سپاه پاسداران شناخته شده به عنوان امانت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری در اختیار آنان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات جنابعالی اتهام به عالی ترین مدافعان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران است. ثالثاً؛ اجتناب کرده اند شخصی گذشتگی فرماندهان سپاه در از دوام جانانه آنها به سمت دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت ایثارگرانه اجتناب کرده اند جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار پاک ایران است.

شریعتمداری تاکید کرد: خطا تولید دیگری حضرتعالی کدام ممکن است « تسلیم » را به خطا « ایثار » نامیده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر این کدام ممکن است این تسلیم را به فرماندهان سپاه نسبت داده اید.

سرپرست در کنترل روزنامه کیهان اظهار داشت: پیش بینی کدام ممکن است فرماندهی احترام سپاه با ادعا تذکر فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح شخصی؛ اظهارات وزیر احترام امور خارجه را اصلاح کنند.

گفتنی است؛ وزیر امور خارجه در امروز در بخشی اجتناب کرده اند مصاحبه شخصی با جامعه خبر صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما مشاوره است: « آنچه کدام ممکن است برای ما حیاتی است اینجا است کدام ممکن است بایستی جایگاه سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شان قانونی سپاه شناخته شده به عنوان مهمترین بخش امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی ملت ما مورد ملاحظه قرار بگیرد. ما {در این} اتصال پیام هائی را با آمریکا تبادل کرده ایم. لذا این یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است همچنان در اصل کار ماست. در واقع افسران برتر رتبه سپاه در ملت به ما در وزارت امور خارجه منصفانه نکته ای را همواره یاد آوری می کنند. {آنها می گویند} ممکن است در راستای چیز خوب در مورد ملت هر آنچه کدام ممکن است مورد نیاز است انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به سطح ای رسیدید کدام ممکن است موضوع سپاه مطرح بود، موضوع سپاه نباید مانعی برای شما ممکن است باشد. این را می گویند، از نظر من به معنای واقعی کلمه هستند از برخی از معانی افسران برتر سپاه دارند اجتناب کرده اند خودگذشتگی آرم می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگری خودشان را به حد اعلی می رسانند کدام ممکن است می گویند اگر واقعا دیدید ترکیبی بندی اینجا است کدام ممکن است چیز خوب در مورد ملت {در این} هماهنگی دارد حاصل تبدیل می شود، اصلاً  ممکن است موضوع سپاه پاسداران جزو انتخاب هایتان قرار نگیرد»!