اهمیت اقتصاد مقاومتی در صنعت ملت


آیت دائمی- طبق گفتن دبیرخانه شورای سنت نهایی ملت روز ۲۹ بهمن ماه شناخته شده به عنوان روز «اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی» نامیده شده است. ایران کشوری با پتانسیل‌های مالی بیش از حد چه در جهان ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در بخش بازرگانی می‌باشد. ملت ما دارای جایگزین‌های بیش از حد کارآفرینی اجتناب کرده اند «نیروی انسانی مختصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید با انگیزه» گرفته تا سود همسایگی با ۱۵ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل صادرات محصولات ساخت کنندگان خانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین منظور ملت ایران اجتناب کرده اند قابلیت‌های مالی پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمندی برخوردار است کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند جایگزین‌های اصلی راهکاری برای افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، کار آفرینی اصولاً در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بهبود صنایع سودده {خواهد بود}.

اقتصاد مقاومتی دارای تعدادی از رویکرد ضروری است کدام ممکن است بی نظیر‌ترین آن‌ها عبارت است اجتناب کرده اند «داخل زایی» قصد کردن استفاده اجتناب کرده اند همه قابلیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان خانه جهت رفتن اجتناب کرده اند مشکل‌های جلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر خواستن‌های اولین ساخت کنندگان، علاوه بر این «برون نگری» به ایده کار با هم با دنیا در جهت رشد ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش صادرات کالای ایرانی کدام ممکن است در مورد پوشش‌های مالی ملت امری حیاتی می‌باشد.

داخل زایی اقتصاد کدام ممکن است اقتصاد مقاومتی، به منزله استفاده اجتناب کرده اند همه قابلیت‌های مدیریتی، اطلاعات فنی مهندسی، پتانسیل نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان ملت در جهت «تعمیر سبدها ساخت» یا مانع زدایی اجتناب کرده اند ساخت کدام ممکن است همواره مورد تأکید مقام معظم مدیریت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دیدار فعلی رئیس معظم انقلاب با ساخت کنندگان ملت مجددأ به آن است ردیابی گردید.

برون نگری اقتصاد کدام ممکن است در چارچوب اقتصاد مقاومتی رئوس مطالب می‌شود، دارای ۴ محور بی نظیر است:

۱- بهبود صادرات محصولات صنایع مختلف به تولید دیگری ملت‌ها
۲- صدرود شرکت ها فنی – مهندسی اجتناب کرده اند طریق کار با هم نمایندگی‌های خدماتی ایران با تولید دیگری ملت‌ها نظیر انعقاد قرارداد انجام ماموریت‌های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…
۳- وارد کردن «تکنولوژی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اطلاعات» مونتاژ محصولات صنایع استراتژیک هماهنند خودروسازی کدام ممکن است سالهاست در موجود در ملت اجتناب کرده اند عدم مونتاژ قطعه گیربُکس داروها‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکار، آسیب انتقادی دیده است.
۴- تحمیل «کنسرسیوم‌های » به جهت تهیه کنید دارایی ها پولی انجام ماموریت‌های مختلف کدام ممکن است نیازمند توسل به دارایی ها پولی خارجی می‌باشد. برای مثال در صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین ملت، حدود ۲۰۰ میلیارد قالب بهبود‌ای مجهز است کدام ممکن است این را امتحان کنید‌ها نیازمند خارجی می‌باشد.

نتیجه گیری: اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیمی با کارآفرینی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرچه مورد ملاحظه انتقادی قرار گیرد سرانجام می‌توان اجتناب کرده اند مشکل‌های پیش روی اقتصاد ملت کدام ممکن است در «لزوم حمایت همه جانبه اجتناب کرده اند تولیدکننده خانه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تعمیر سبدها ساخت» رئوس مطالب می‌شود؛ فوری‌تر رفتن کرد.

*رئیس اسبق هیئت مدیره ماشین سازی پارس
*مشاور سابق معاون وزیر صنعت معدن خرید و فروش
*رئیس ستاد حمایت اجتناب کرده اند ساخت سراسری در شهرک‌های اقتصادی ایران