اولویت معاصر بازنشستگان اجتناب کرده اند حقوق فروردین ۱۴۰۱


گروهی اجتناب کرده اند بازنشستگان تامین اجتماعی ادعا کردند کدام ممکن است فیش مستمری فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آنها بر مقدمه فینال تصمیم حقوقی سال ۱۴۰۰ صادر شده است.

گروهی اجتناب کرده اند بازنشستگان تامین اجتماعی ادعا کردند کدام ممکن است فیش مستمری فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آنها بر مقدمه فینال تصمیم حقوقی سال ۱۴۰۰ صادر شده است.

 

به گزارش ایلنا، بر این مقدمه، گروه تامین اجتماعی فیش مستمری بازنشستگان را براساس میزان افزایش‌های سال جاری کارمندان شاغل بروزرسانی نکرده است.

 

این بازنشستگان می‌گویند کدام ممکن است تصمیم حقوقی آنها بر مقدمه فرمول‌های مندرج در فینال تصمیم حقوقی کدام ممکن است اعمال افزایش بر مقدمه ماده ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار‌سازی ۱۴۰۰، کت و شلوار‌سازی ۷۵ نسبت، تمایز تطبیق کت و شلوار‌سازی، مزایای مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار‌ مبالغ درمورد به آنها اعمال شده است.

 

به تذکر می‌رسد کدام ممکن است گروه تامین اجتماعی کنار هم قرار دادن اعمال افزایش مستمری‌ها بر مقدمه بروزرسانی ضرایب کت و شلوار‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال داروها ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی، نیست.

 

این در حالی است کدام ممکن است گروه باید اجتناب کرده اند ابتدای ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه بخشنامه مزدی شورای برتر کار برای سال ۱۴۰۱ کدام ممکن است افزایش ۵۷ درصدی دستمزدهای حداقل‌بگیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ نسبت به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح را مورد تاکید قرار می‌دهد، رفتار تدریجی.

 

اعمال داروها ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی در پیوند همراه خود اعمال ماده ۴۱ قوانین کار بر روی بخشنامه مزدی شورای برتر کار معنا می‌یابد؛ اتفاقی کدام ممکن است هر ساله اجتناب کرده اند آن همراه خود عنوان افزایش مزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری کت و شلوار همراه خود ارزش‌های مسکن، یاد می‌شود.

 

به آموزش داده شده است این بازنشستگان، افزایش مزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای ناشی اجتناب کرده اند آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب افزایش مزایای مستمری در هیات امنای گروه تامین اجتماعی کنار اجتناب کرده اند اعمال افزایش مستمری سالیانه، چارچوبی است کدام ممکن است در هر صورت باید رعایت شود.

 

بازنشستگان بازگشت به شدند کدام ممکن است افزایش مزایای درمورد به مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروزرسانی ضرایب کت و شلوار‌سازی در ۱۴۰۱ ارتباطی همراه خود اعمال داروها ۱۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ قوانین تامین اجتماعی ندارد.

 

آنها علاوه بر این گفتند کدام ممکن است افزایش‌های درمورد به مستمری همراه خود ملاحظه به الزام ماده ۹۶ قوانین تامین اجتماعی باید {اتفاق بیفتد}.

 

بر مقدمه این ماده، گروه مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، اجتناب کرده اند کارافتادگی عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل روزی کدام ممکن است کمتر از اجتناب کرده اند سالیانه کمتر نباشد، باتوجه به افزایش‌ارزش مسکن همراه خود تصویب هیات وزیران به شبیه به نسبت افزایش دهد.

 

بازنشستگان همراه خود ردیابی به پیش‌سوراخ بینی افزایش قیمت اقلام برخی کالاهای اساسی بازگشت به شدند کدام ممکن است طبق ادعا عدالت تهیه کننده‌ی این اقلام پس اجتناب کرده اند بردن پول خارجی ۴۲۰۰ قیمت برخی اجتناب کرده اند این اقلام ۴۰ به همان اندازه ۵۰ نسبت در سال جاری افزایش می‌یابد.

 

کنار اجتناب کرده اند افزایش‌های سال جاری، در سال‌های ۹۸، ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ شاهد خیز افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم کدام ممکن است در نتیجه افزایش درجه نهایی تورم شده است؛ هر چند برخی اقلام همواره تورمی بهتر اجتناب کرده اند تورم نهایی داشتند. برای الگوی، بین بهمن ۹۸ به همان اندازه ۹۹، قیمت کالاهای اساسی ۴۰ به همان اندازه ۱۸۰ نسبت افزایش کشف شد.

 

در همین جاری در مهر ماه سال قبلی کدام ممکن است تورم برخی موارد اجتناب کرده اند میان ۵۳ کالا به بیش اجتناب کرده اند ۲ برابر یعنی بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ نسبت افزایش کشف شد. به دلیل بازنشستگان پیش بینی دارند کدام ممکن است تورم به واسطه ترمیم مستمری آنها اجتناب کرده اند فروردین ماه دیده شود.