ایران به فرماندهی شکسته نشده بن بست در مذاکرات وین است


ایران مسئول ادامه بن بست در مذاکرات وین است

پس اجتناب کرده اند چندین اتهام بی مقدمه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را {به دلیل} شکسته نشده بن بست در مذاکرات وین بی ارزش دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال کرد کدام ممکن است تهران اجتناب کرده اند هماهنگی بر بالا اتحاد مجدد گروه ملل جلوگیری کرده است.


به گزارش ایلنا، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تکرار چندین اتهام به صورت جداگانه، ایران را به شکسته نشده بن بست در مذاکرات وین متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد تهران احیا کردن گروه ملل به هماهنگی رسیده است.


وی با تاکید بر اینکه زمان هماهنگی در مذاکرات هسته ای فرا رسیده است، اظهار داشت: ایران به سطح ای نزدیک تبدیل می شود کدام ممکن است امکان مونتاژ سلاح هسته ای موجود است.


این مقام آمریکایی اظهار داشت کدام ممکن است این سیستم هسته‌ای ایران به سطح‌ای رسیده است کدام ممکن است زمان تلنگر هسته‌ای ایران به «ساده تعدادی از هفته» کاهش یافته است است کدام ممکن است می‌تواند هماهنگی جدید را باطل تدریجی.


پرایس اظهار داشت: همه نمایندگی کنندگان در مذاکرات برجام به خوبی می دانند کدام ممکن است کدام طرف راه حل ها سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام طرف درخواست شده است های نامربوط به برجام داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه به وضعیت حال کف دست یافته ایم.


وی اظهار داشت: در عین جاری، آمریکا همچنان معتقد است کدام ممکن است “باقی مانده است فرصتی برای رفع اختلافات باقی مانده با ایران در مذاکرات هسته ای موجود است”.


انتهای پیام/