ایران دارای رنگین‌کمانی اجتناب کرده اند گسل‌ها است/منشأ ۸۵ سهم ریزگردها اجتناب کرده اند ملت عراق


رئیس گروه مدیریت فاجعه ملت، ایران را دارای رنگین‌کمانی اجتناب کرده اند گسل‌ها توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجباری است با اجرای قالب‌های تحقیقاتی ابهامات فعلی {در این} زمینه را مرتفع کنیم.

ایران دارای رنگین‌کمانی از گسل‌ها است/منشأ ۸۵ درصد ریزگردها از کشور عراق

رئیس گروه مدیریت فاجعه ملت، ایران را دارای رنگین‌کمانی اجتناب کرده اند گسل‌ها توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجباری است با اجرای قالب‌های تحقیقاتی ابهامات فعلی {در این} زمینه را مرتفع کنیم.

محمدحسن نامی درست در این لحظه در مراسم افشا اجتناب کرده اند سامانه نیازسنجی در سوانح خالص کدام ممکن است در محل پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی زلزله برگزار شد، با دقیق اینکه زلزله هم شناخته شده به عنوان بلایا به شمار می‌رود، افزود: اگر بتوانیم چالش‌هایی را رئوس مطالب کنیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند قدرت گسل‌ها در مسیر درست حرکت کنید خودش بهره ببریم، این بلا تغییر به نعمت برای ما می‌شود.

وی مراکزی چون پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط لرزه‌نگاری کشوری را اجتناب کرده اند قابلیت‌های آموزشی ملت {در این} بخش دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: محققان این امکانات می‌توانند چالش‌های زیادی {در این} زمینه‌ها طراحی کنند؛ از قابلیت ما در جمهوری اسلامی ایران در پژوهشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات تحقیقاتی بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانند در زمینه حاضر داده ها به سایر ملت ها نیز پیشقدم باشند؛ چرا کدام ممکن است ما می‌توانیم با کسب داده ها اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آن به سایر ملت ها پیشقدم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هاب جهان در حاضر داده ها تغییر شویم.

نامی با ردیابی به سیل جدیدترین سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، اظهار کرد: {در این} رخداد در مدت ۲ ساعت ۲.۵ میلیمتر بارندگی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این میزان بارندگی می‌توانست برای ما نعمت باشد، اگر ما مدیریت دارایی ها آبی داشتیم.

وی آب را یکی اجتناب کرده اند مشکل‌های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان در بلند مدت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطر آرم کرد: آن چیزی کدام ممکن است در مدیریت فاجعه ملت مطرح می‌شود، اینجا است کدام ممکن است باید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری رئوس مطالب کنیم کدام ممکن است در تعیین مقدار خسارات بتوانیم شرکت ها صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خور شأن مردمان را حاضر دهیم. اگر بتوانیم میزان خسارات را استعلام کنیم، بعد اجتناب کرده اند سوانح خالص متعدد اجتناب کرده اند کارها به خوبی پیش می‌رود.

رئیس گروه مدیریت فاجعه ملت با تاکید بر اینکه ملت ما رنگین کمانی اجتناب کرده اند گسل‌هاست، ذکر شد: ما باید توان شخصی را به کار بگیریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این موهبت الهی بهره ببریم.

وی افزود: گسل‌ها آسیب رسان هستند، اگر بتوانیم اجتناب کرده اند علوم مختلف مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند قدرت این گسل‌ها استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش‌های مختلفی {در این} زمینه رئوس مطالب کنیم، متعدد اجتناب کرده اند ابهامات در خصوص چنین سوانح خالص تعمیر می‌شود.

نامی تاکید کرد: اجباری است گسل‌های پیوسته‌ای کدام ممکن است با سایر کشورهای همسایه به صورت مشترک داریم، مورد بازرسی قرار گیرند. از آنها می‌توانند خطراتی را برای کشورمان داشته باشند؛ اجتناب کرده اند این رو حیاتی است اطلاعاتی در خصوص این گسل‌ها کسب شود.

وی تصریح کرد: باید اجتناب کرده اند این قابلیت عظیم کدام ممکن است در اختیار ملت ماست، بهره ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی تحمیل امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازه‌های ایمن برویم.

نامی به وضعیت ریزگرد در ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۸ کانون ریزگرد در کشورهای عراق، سوریه، عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردن در احاطه ملت داریم، ولی ۸۵ سهم ریزگردهای ایران اجتناب کرده اند سمت عراق به ملت می‌رسد.

رئیس گروه مدیریت فاجعه ملت با دقیق اینکه ایمنی، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه مردمان همراه با علم امکان پذیر است، ذکر شد: پژوهش‌های مختلف می‌تواند برای ملت قابلیت‌سازی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین تحقیقات امکان ورود به داده ها را فراهم می‌تنبل کدام ممکن است ما می‌توانیم چنین اطلاعاتی را در اختیار کشورهای جهان قرار دهیم.

نامی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه زلزله‌شناسی می‌تواند در بخش پیشگیری به خوبی حرکت تنبل، ذکر شد: {در این} صورت اگر سوانح خالص رخ دهد، می‌توانیم در گذشته اجتناب کرده اند چنین اتفاقاتی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازها را محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم پیش ببریم.

تأمین: ایسنا