اینفانتینو: با مجیدی صحبت کردم/ به کار روی موضوع حضور دختران در ورزشگاه های ایران یکپارچه می دهیم


    اینفانتینو: با مجیدی صحبت کردم/ به کار روی موضوع حضور زنان در ورزشگاه های ایران ادامه می دهیم

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال اجتناب کرده اند ملاحظه فیفا به موضوع ورود دختران به استادیوم ها خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است این موضوع را پیگیری خواهد کرد.


به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو پس اجتناب کرده اند دیدار با میراش ماجدی، رئیس فدراسیون فوتبال دوحه ذکر شد: همین الان با رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به موضوع دختران صحبت کردم، این بیشتر a موضوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نظر گرفته شده کنید بیش اجتناب کرده اند سه ۴ سال پیش با رئیس جمهور سابق ایران، آقای روحانی، {در این} مورد صحبت کردیم.


رئیس فیفا در یکپارچه ذکر شد: باید بگویم {در این} زمینه در ایران چیزهایی تنظیم کرده است با این حال ما به کار روی این موضوع یکپارچه خواهیم داد.


انتهای پیام/