بازدید کنندگان سایت روان در درگاه های تهران/تردد در نوروز ۲۹ نسبت افزایش داشت


کرونا :

ترافیک روان در ورودی های تهران/تردد در نوروز ۲۹ درصد افزایش داشت

معاون راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای استان تهران اجتناب کرده اند بازدید کنندگان سایت روان در درگاه های تهران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تردد در نوروز ۱۴۰۱ نسبت به سال قبلی ۲۹ نسبت افزایش داشته است.

به گزارش کرونا، عادل مصدقی تصدیق شد: برابر مشاهدات به حرکت آمده اجتناب کرده اند طریق عکسها خشمگین دوربین‌های نظارت تصویری بازدید کنندگان سایت در اکثر محورهای استان تهران دوره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان است.

وی همراه خود ردیابی به داده های آماری گزارش شده توسط دوربین‌ها اجتناب کرده اند بازگشت بیش اجتناب کرده اند ۹۲ نسبت خودروهای خروجی اجتناب کرده اند تهران اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ الی ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ به این استان خبر داد.

این در کنترل همراه خود حاضر امری اجتناب کرده اند ترددها در استان تهران اظهار داشت: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به همان اندازه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ انواع ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۰ خودرو اجتناب کرده اند استان تهران خارج شده است، کدام ممکن است این مقدار نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۲۲ نسبت افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در همین مدت ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۶ اتومبیل اجتناب کرده اند استان تهران خارج شده است، کدام ممکن است این میزان نسبت به سال قبلی ۲۰ نسبت افزایش داشته است.

معاون راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان‌ای استان تهران اضافه کرد: انواع اتومبیل تبصره شده در محورهای مواصلاتی استان تهران ۵۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۴ عدد {بوده است}، کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۲۹ نسبت افزایش تردد داشته ایم.

تأمین: مهر

انتهای خبر/

تأمین : قدس تحت وب

نویسنده: