باید شرایط سپرده‌گذاری ارزی همراه خود درآمد هفت سهم را برای افراد فراهم کرد


آیت ابدی- سال‌هاست کدام ممکن است خوب ارزش پول سراسری ایران سقوط آزاد را تخصص می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین تعدادی از ماه پیش بود کدام ممکن است قیمت دلار اجتناب کرده اند ۳۰ هزار تومان هم تحویل داد.

تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع عدم‌نظارت مورد نیاز بر بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فساد‌های عظیم مالی کدام ممکن است سالیان متوالی شکسته نشده پیدا کرده، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مردمان را به همان اندازه حاشیه از پرتگاه پیش برده است.

جاری {در این} شرایط، مردمانِ سردرگم برای بی‌خوب ارزش نشدن پول‌شان مجبورند روی به کار‌هایی بیاورند کدام ممکن است هیچ شباهتی به اقتصاد پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت ندارد. با بیرون تردید، بی ارزش این اتفاق، مسئولان انتخاب‌گیر هستند ۹ مردمان توجه پیش بینی به پوشش‌های دولتی.

اجتناب کرده اند طرفی، هرچه اوضاع ملت به لحاظ مالی وخیم می‌شود، عده‌ای مسیر مهاجرت را دنبال می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی هم سرمایه‌گذاری در خارج را در بالا می‌پرورانند؛ هرچند تقریباً همه مردمان، چه همراه خود کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اجتناب کرده اند بالا ناچار، اقامت در ایران همراه خود تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی را پذیرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها امیدشان به روبرو شدن روز‌های بیشتر است.

مهاجرت متنوع اجتناب کرده اند هم‌وطنان مخصوصاً در سال‌های فعلی به ملت‌هایی مثل آمریکا، کانادا، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار‌هایی غیرمعمول اجتناب کرده اند کسب خانه در ترکیه، اطلاعات ناخوشایندی برای کشوری است کدام ممکن است قرار بود به همان اندازه سال ۱۴۰۴ به توانایی مالی قلمرو تغییر شود.

در همین اتصال، جعفر قادری عضو کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس اظهار داشت: مهاجرت برخی ایرانی‌ها به تولید دیگری ملت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو سرمایه‌گذاری در کشوری مثل ترکیه، آرم اجتناب کرده اند مشکلات عدیده‌ای ما در بخش اقتصاد دارد.

وی افزود: متاسفانه مردمان در ایران نمی‌توانند توانایی کسب شخصی را محافظت کنند، به دلیل سرمایه‌هایشان را وارد ملت‌هایی می‌کنند کدام ممکن است در آنجا امکان محافظت توانایی کسب موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است ناپایدار سرمایه اتفاق می‌افتد.

این چهره اصولگرای مجلس تصریح کرد: گاهاً در ترکیه همراه خود شیادی، سرمایه‌های ایرانیان را فریب دادن می‌کنند. مثلاً همراه خود بهانه‌های مختلف کدام ممکن است حامی به همان اندازه تعدادی از سال حق کالا خانه‌اش را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن هم اگر بخواهد بفروشد باید به ساکنان ترکیه بفروشد، تخفیف را {به سمت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوی دلخواه شخصی سوق می‌دهند؛ این اصول عملاً محدودیت تحمیل می‌تدریجی.

قادری گفت: ما مانکن‌های مختلف مالی را طراحی نکرده‌ایم کدام ممکن است بتوانیم این سرمایه را در موجود در ملت محافظت کنیم. در جاری حاضر سرمایه‌گذاری دسترس در بازار بورس هر دو ساخت‌های خانه، صحیح نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان نمی‌توانند به آن است دل ببندند. ما در تمام این سال‌ها، مکانیزم سپرده‌گذاری‌های ارزی همراه خود درآمد شش هر دو هفت سهم را مردمان مهیا نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان عوامل نقطه ضعف مالی پابرجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی هم به فریاد‌های ما ملاحظه نمی‌تدریجی.

مشاور شیراز ادای احترام به شد: تذکر ممکن است اینجا است کدام ممکن است همراه خود وجود تحریم‌ها هم می‌شود خانه را تنظیم داد. سپرده‌گذاری‌های ارزی منصفانه مسیر خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورپذیر برای افراد می‌تواند باشد، از سرمایه‌گذارانی داریم کدام ممکن است در بخش‌های ساخت، کالای صادراتی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر به تکل تسهیلات ارزی برای بخش‌های صادراتی همراه خود نرخ درآمد ۱۱ سهم هستند. وقتی چنین تقاضا‌هایی موجود است چرا بستر سپرده‌گذاری‌های ارزی را مهیا نکنیم؟ مردمان می‌توانند سپرده‌گذاری ارزی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاران رهن بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد مردمان درآمد شش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو هفت سهم را بدست آمده کنند.

قادری اظهار داشت: در روزی کدام ممکن است آقای کمیجانی رییس کل موسسه مالی مرکزی بودند این موضوع را به ایشان گفتم، با این حال او به ممکن است اظهار داشت امکان پاسخگویی به این سپرده‌گذاری‌ها {وجود ندارد} کدام ممکن است به صورت جداگانه، دلیلش به ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت در موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق بهبود سراسری برمی‌گردد.

این عضو کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس افزود: در جاری حاضر در ملت همراه خود سپرده‌گذاری‌های ریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش روزانه خوب ارزش پول سراسری، توانایی کسب مردمان اجتناب کرده اند کف دست گذشت است. مناسب است کدام ممکن است سودی در حدود ۲۲ هر دو ۲۳ سهم در سال، مردمان اجتناب کرده اند موسسه مالی‌ها بدست آمده می‌کنند، با این حال این رقم به سمت تورم ۴۰ سهم، ناچیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این تفاسیر، سرمایه مردمان در جاری آب شدن است، ولی وقتی سپرده‌گذاری ارزی باشد این نوسانات را نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه، این کار شدنی است.

وی در نهایت خاطرنشان کرد: راهنمایی می‌کنم مقامات سیزدهم هرچه فوری‌تر به این سمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سو برود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، برای کار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت‌های مشارکتی باید راه را باز کنیم. بخشی اجتناب کرده اند ایرادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل به مجلس برمی‌گردد. کار در مجلس فوق العاده کُند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه این گیر‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها برطرف نشود، اتفاقات خوبی نمی‌افتد.

تأمین: آرم خرید و فروش