بهبود ساخت داده ها بنیان بی نظیر ترین جهان خدمت رسانی جهاد آموزشی


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند جهاددانشگاهی، جهاد آموزشی ادعا ای به رویداد فرارسیدن روز جمهوری اسلامی ایران ادعا ای چاپ شده کرد.

محتوای متنی ادعا به رئوس مطالب زیر است؛

«روز مبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری ۱۲ فروردین بار تولید دیگری به استقبال امّت غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایمان ایران اسلامی آمده است؛ تاریخی خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرافتخار در بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن هر سال کدام ممکن است شکوفایی، بالندگی، پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت را به از ما نوید می دهد کدام ممکن است در مسیر درست محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت شخصی سبدها بزرگی را اجتناب کرده اند جلو برداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان برای “جمهوری اسلامی ایران” شان فداکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد می کنند.

اگرچه دشمنان، این اندوخته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتح میادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبرو شدن بر سکوهای خوشحال از را تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایکوت نماید.

اینک ۱۲ فروردین عکس در تحریک کردن قرن پانزدهم هجری شمسی در حالی فرارسیده کدام ممکن است انقلاب اسلامی افراد ایران، پیروزی شان در نبرد تحمیلی هشت ساله، نبرد همراه خود اجانب سلطه گر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار در راه محافظت استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن وابستگی همچون ستاره بر تارک سپهر سده ۱۴ عکس ولتایی درخشید.

روز جمهوری اسلامی ایران، عید غول پیکر ایرانیان مسلمان، تحریک کردن مناسب ارتش مردمسالار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداباور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامی داشت آن، نمادی اجتناب کرده اند موعد هم افزایی اراده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده بر مبنای نقشه راه ترسیم شده برای سال جدید در راه بدست آوردن به نیازها پیشرفت مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی ملت است.

همگان، انگشت توسط دست هم برای تعالی “جمهوری اسلامی ایران” امتحان شده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ۱۴۰۱ را کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی رئیس معظم انقلاب شناخته شده به عنوان سال ساخت؛ داده ها بنیان‌؛ اشتغال آفرین تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آحاد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان به پویایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای افزایش کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی محصولات داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری حداکثری اجتناب کرده اند سرمایه های انسانی به طور قابل توجهی کودکان همراه خود تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انگیزه فراخوانده شدند در حالی به بالا رسانیم کدام ممکن است نتایج ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموس {در این} جهان آینده ساز برای اقتصاد سراسری حاصل شده باشد.

{در این} میان، ورزش های تبیینی مشروط بر آن کدام ممکن است این توسعه را تسریع بخشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب همکاری تنگاتنگ همراه خود گروه فناوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسیر درست تعمیر نیازهای آن ها تعیین کنید بگیرد، قطعا اثرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب {خواهد بود}.

اعضای جهاددانشگاهی همراه خود درک موقعیت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بستگی دارد پیشینه اقدامات داده ها بنیان شان برای تعمیر نیازهای راهبردی صنایع، دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با های باکلاس، کشاورزی نوین، محافظت معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش آلودگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص تعداد انگشت شماری جهان مهم تولید دیگری برای سازندگی ملت، جایگزین امسال را مغتنم شمرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بیش اجتناب کرده اند پیش ورزش ها حول محور ساخت داده ها بنیان را شناخته شده به عنوان بی نظیر ترین جهان خدمت رسانی در سال جدید، در اصل کار شخصی قرار می دهند.»