بهتر از سبزی برای مهار کرونا


پیش‌ساز خالص سولفورافان در سبزیجات چلیپایی، به طور قابل توجهی در کلم بروکلی، گل کلم، کلم پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم بروکسل به مقدار فراوان موجود است. نتایج تحقیق پیشین آرم می‌دهد کدام ممکن است سولفورافان همراه خود تحمیل تداخل در بعضی اجتناب کرده اند فرآیندهای سلولی، دارای خواص پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت است

بهترین سبزی برای مهار کرونا

بهتر از سبزی برای مهار کرونا

گروهی اجتناب کرده اند محققان همراه خود انجام آزمایش‌های خاص روی موش‌ها به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است منصفانه ماده شیمیایی محصول جانبی شده اجتناب کرده اند مختلط کدام ممکن است به وفور در کلم بروکلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری پوشش گیاهی چلیپایی کشف شد می‌شود، می‌تواند شناخته شده به عنوان سلاحی به سمت ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس‌های فکر شود. سولفورافان، منصفانه ماده شیمیایی محصول جانبی اجتناب کرده اند گیاه، کدام ممکن است شناخته شده به عنوان فیتوکمیکال نیز شناخته می‌شود، می‌تواند اجتناب کرده اند تکثیر ویروس کرونا در سلول‌های میزبان جلوگیری تدریجی.
پیش‌ساز خالص سولفورافان در سبزیجات چلیپایی، به طور قابل توجهی در کلم بروکلی، گل کلم، کلم پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم بروکسل به مقدار فراوان موجود است. نتایج تحقیق پیشین آرم می‌دهد کدام ممکن است سولفورافان همراه خود تحمیل تداخل در بعضی اجتناب کرده اند فرآیندهای سلولی، دارای خواص پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت است.

اجباری است تحقیق بیشتری {در این} زمینه صورت بگیرد به همان اندازه نتایج به انگشت آمده تأیید شود.محققان {در این} تحقیق موش‌ها را مورد تعیین مقدار قرار دادند، متعاقباً بیشتر است در بلند مدت تأثیر بلعیدن سبزیجات چلیپایی بر پیشگیری اجتناب کرده اند تکثیر ویروس کرونا در هیکل انسان، مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. همراه خود انجام تحقیق مربوطه خاص ممکن است کدام ممکن است خواه یا نه سولفورافان می‌تواند در پیشگیری هر دو معامله با بیماری کووید -۱۹ مؤثر واقع شود هر دو خیر.

کرونای ریه

بهتر از سبزی برای مهار کرونا