به روز رسانی غرامت به قربانیان بحران دانشگاه


بانک ملی ایران اطلاعات جدیدی از پرداخت غرامت آسیب دیدگان از صندوق های نگهبانی واحد دانشگاهی منتشر کرد.

به روز رسانی غرامت به قربانیان بحران دانشگاه

بر اساس اخبار رسیده از سوی سرمایه گذاران بانک ملی ایران، غرامت به شرح زیر پرداخت می شود:

– ۵۰ درصد از دارایی صندوق بر اساس اظهارنامه شخصی نزد بازپرس پرونده به صاحبان صندوق پرداخت و حساب مسدود می شود.

– این پرداخت در تاریخ ۲۱ خرداد با حضور ممتحن انجام می شود.

– ۵۰ درصد مابقی خسارت با تشخیص دستگاه قضایی پرداخت می شود.

– مبلغ بلوک بدون اجازه حوزه قضایی برای طرفین برداشت نمی شود.

ملک در تاریخ نهایی شدن قرارداد بازرسی می شود.

– هزینه تخمینی زیان مستقل از ارزش تجارت خارجی خواهد بود.

– روش تعیین طلا و جواهرات به صورت تکمیل اظهارنامه شخصی است، فرد به دعوت بانک و مسئولین مربوطه در جلسه ای جهت تعیین ارزش اموال مسروقه و مهارت آموزی شرکت می کند.

مالباختگان بدهی خود را بابت اموال مسروقه به بانک ملی ایران پرداخت کرده اند و بانک نماینده آنها خواهد بود.