به هماهنگی بر اوج احیای برجام نزدیک شده ایم


به توافق بر سر احیای برجام نزدیک شده ایم

وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد کدام ممکن است هماهنگی بر اوج احیای بورژوازی قریب الوقوع است.


به گزارش رویترز، ژان ایوه لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه ذکر شد کدام ممکن است هماهنگی هسته ای بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های جهانی قریب الوقوع است، اگرچه برخی اجتناب کرده اند امتیازات ادامه دارد رفع نشده است.


لادریان در یک واحد کنوانسیون خبری در دوحه ذکر شد: ما به هماهنگی نزدیک هستیم.انتهای پیام/