تاخیر اجرایی تعهد‌های اردبیل باورپذیر نیست


سید کمال‌الدین میرجعفریان روز چهارشنبه در مونتاژ بازرسی فینال وضعیت تعهد‌های راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار استان اظهار کرد: پیمانکاران نباید در تحریک کردن فصل‌کاری تعلل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در موعد مقرر اقدامات مورد نیاز را در راستای اجرای تعهد‌های راهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی خیابان‌های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی انجام دهند.

وی همراه خود تاکید بر رصد ورزش‌های پیمانکاران در موعد مقرر آرزو کرد ابلاغ این موضوع به پیمانکاران طرف قرارداد، دیوان محاسبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بازرسی برای بازخواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری علل تاخیرها شد.

معاون توافق امور عمرانی استاندار اردبیل همراه خود ردیابی به وضعیت نامناسب برخی راه‌های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی در عوامل مختلف استان ذکر شد: تسریع در اجرای تعهد‌های بخش راهداری برای تسهیل در ترددها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند تصادفات خیابان‌ای حیاتی است.

میرجعفریان بر پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به اعتبارات مصوب راهداری اجتناب کرده اند محل‌های مختلف تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تسریع در اجرای تعهد‌های راهداری استان درهم آمدن است تخصیص در پایان اعتبارات است.

وی دقیق کرد: تعهد‌های راهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهداری اعم اجتناب کرده اند آسفالت‌ریزی ، لکه‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی باید با بیرون معطلی در زمان مقرر اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض پایان دادن وارد فاز بهره‌برداری شود.

{در این} مونتاژ، کلیم‌الله وثوقی، مدیرکل بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهداری استان اردبیل گزارشی اجتناب کرده اند فینال وضعیت تعهد‌های راهداری در جاری اجرای استان حاضر کرد.