تجهیزات‌های دولتی اجتناب کرده اند کسب کالای خارجی منع شدند | موضع گیری جدید رئیسی دانستن درباره حواشی ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در مشهدبه گزارش همشهری وب مبتنی بر، سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه در مونتاژ هیات مقامات همراه خود تبریک حلول ماه مبارک رمضان همراه خود ردیابی به فضایل ماه ضیافت الهی اظهار داشت: به لطف ذات اقدس الهی، در ماه مبارک رمضان، مقام ربانیت برای انسان به راحتی در دسترس است‌تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شانس ارزشمند برای انسان‌ها موجود است کدام ممکن است به مقام ربانی برسند. در روایاتی اجتناب کرده اند ائمه معصوم آمده است کدام ممکن است واقعیت بندگی اینجا است کدام ممکن است انسان به مقام ربانی برسد.

 رئیسی روزه‌داری در ماه مبارک رمضان را ورزش مهمی برای بندگی خداوند متعال دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: {در این} ماه گرانقدر، انسان این شانس را دارد کدام ممکن است همراه خود عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسازی، پرهیز اجتناب کرده اند گناهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهلی کردن نفس به جایی برسد کدام ممکن است در حریم خدا غیر اجتناب کرده اند خدا را وارد نکند.

رئیس‌جمهور گره‌گشایی اجتناب کرده اند امور مردمان را جزء بافضیلت‌ترین کارها در نزد خداوند دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن پیشنهاد همه مدیران دولتی به خدمت‌رسانی، افزود: بهتر از وسیله حضور در قرب الهی خدمتگزاری صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده خالصانه برای تعمیر مشکلات مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کردن این در ماه مبارک رمضان اجر دوچندان دارد.

آیت‌الله رئیسی در شکسته نشده اجتناب کرده اند حضور میدانی وزرای مقامات در استان‌های مختلف ملت در کل سفر نوروز تحسین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن یادآوری اهمیت باور همه وعده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول‌های مقامات، اجتناب کرده اند اعضای کابینه خواست در جریان همه سفرها گزارش مکتوبی اجتناب کرده اند مطالبات مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده‌های حاضر شده برای باور مطالبات مشخص شده، به معاون اجرایی رئیس‌جمهور کشتی کنند به همان اندازه همراه خود پیگیری نظام‌مند امور، هیچ وعده محقق‌نشده باقی نمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدای ناکرده امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد مردمان به مقامات دچار خدشه نشود.

حمایت دقیق اجتناب کرده اند نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان در راستای نامگذاری سال اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت، محور بعدی سخنان رئیس‌جمهور {در این} مونتاژ بود. دکتر رئیسی نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان را سرمایه ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: این نمایندگی‌ها نباید منتظر وقت جلب رضایت همراه خود مسئولان باشند، اما علاوه بر این این مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها هستند کدام ممکن است باید به سراغ این نمایندگی‌ها بروند. بر همین مقدمه حیاتی است کدام ممکن است در هر کدام اجتناب کرده اند وزارتخانه ها، منصفانه معاونت مشخصا انجام این پاسخگویی را بعهده بگیرد.

آیت‌الله رئیسی موثرترین حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان را کسب محصولات این نمایندگی‌ها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: روزی کدام ممکن است کالای ساخت موجود در معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات‌بنیان درکشور موجود است، نباید تجهیزات‌ها جستجو در کالای خیلی شبیه خارجی باشند.

رئیس‌جمهور در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود تحسین اجتناب کرده اند استقبال خانوار‌ها اجتناب کرده اند بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها اظهار داشت: بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها همراه خود ملاحظه به اولویت اجتناب کرده اند افت تحصیلی اطلاعات‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان منصفانه مطالبه نهایی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر کدام ممکن است شرایط بیماری کرونا در ملت به لطف خداوند به همان اندازه حد زیادی مدیریت شده است، مقامات انتخاب به بازگشایی امکانات علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان نیز به انتخاب مقامات اعتقاد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تصمیم گرفت هستیم کدام ممکن است فضای آموزشی ملت پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نشاط باشد.

آیت‌الله رئیسی علاوه بر این حضور در عمق مردمان در امکانات زیارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در سفر نوروز را اجتناب کرده اند سیگنال‌های نشاط اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت ایمنی خاطر در گروه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: مورد نیاز است اجتناب کرده اند همه تجهیزات‌های متولی کدام ممکن است ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه سفرهای مردمان در ایام سفر نوروز را فراهم کردند بویژه حاضر‌دهندگان ارائه دهندگان اجتناب کرده اند جمله کادر بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با، اورژانس، پلیس راهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی صمیمانه تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین شود.

رئیس‌جمهور در شکسته نشده ضمن ابراز ناخشنودی اجتناب کرده اند حوادث رخ داده در محیط مسابقه نیروی کار سراسری فوتبال در مشهد، بار تولید دیگری مخالفت مقامات همراه خود چنین رویه‌هایی را ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر نیاز برخورد انتقادی همراه خود قصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقصیرهای {انجام شده} {تأکید کرد}.

 رئیسی در طولانی مدت وزارتخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون‌های مشترک را به پرانرژی‌تر شدن در زمینه آسانسور ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراودات تجاری همراه خود سایر ملت ها پیشنهاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در حال حاضر همراه خود مقدماتی کدام ممکن است با عرضه می شود نیاز دارد کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط وزارتخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون‌های مشترک همکاری همراه خود کشورهای مختلف پرانرژی‌تر شود.