تحریر ترکه چه هست؟ – شبکه اطلاع رسانی مرآت


به گزارش مرآت، بعد از فوت هر انسانی ،اموال و دارایی های او که ممکن است تمام عمرِگرانبهایش را برای به دست آوردن آنها صرف و یا تا اینکه تلف کرده، در دستان ورثه قرار می گیرد. بر همین اصل یکی از نهادهایی که در ضابطه کار حسبی برای شمارش دقیق این اموال، جهت حفظ حقوق ورثه و خودداری از اختلاف در تقسیم ارث مورد پیش بینی قرار گرفته است تحریر ترکه می باشد.

تعریف تحریر ترکه

تحریر در لغت به معنای نگاشتن یا نوشتن است و در اصطلاح حقوقی به معنای مشخص شدن مقدار دقیق دارایی های متوفی اعم از اموال منقول و غیر منقول، مطالبات و بدهی ها می باشد.پس تحریر ترکه مقدمه تقسیم و تصفیه اموال متوفی است.

ترکه هم عبارت است از اموال و دارایی هایی که بعد از فوت شخص از او بجا مانده و به بازماندگان و وراث او می رسد.این اموال و دارایی ها می تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات و دین باشد.

پس هر آنچه شخص در زمان حیاتش به دست آورده (بدهی ها، مطالبات و اموال) بعد از فوت وی به بازماندگان او منتقل می شود ،ترکه یا ماترک نام دارند.

موارد الزامی برای تحریر ترکه

اصولاً تحریر ترکه الزامی نیست و در موارد عادی وارثان ،طلبکاران و  موصی له می توانند در شرکت قهری ترکه با هم کنار ایند واز بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب کنند و ترکه را بین خودشان تقسیم کنند.

اما اگر ترس از اختلاف و یا فریب در بین وارثان باشد ،دراین فرم ترکیب ترکه توسط مقام قضایی اجرا می شود. اما در موارد زیر بایست تحریر ترکه در شورای حل اختلاف مطرح شود که در غیر اینصورت تقسیم ترکه از عقیده ضابطه باطل و فاقد اعتبار خواهدبود:

هرگاه یک یا چند نفر از ورثه غایب یا محجور(کودک،مجنون،سفیه)باشند.در این حالت امین یا قیم طرف ۱۰ روز بعد از تاریخ انتصاب خود مهلت دارد در خواست تحریر ترکه بنمایند.

هرگاه بعضی از ورثه،ترکه را قبول نکنند.یعنی به نوعی مسئولیت پرداخت دین متوفی را از مال ترکه نپذیرند.

در مورد ترکه متوفی که خارج از مملکت است. در این فرض پس از تعیین مدیر ترکه، شورا با حضور دادستان ،ترکه را تحریر می نماید.

مراحل لازم

برای گرفتن دستور تحریر ترکه بایست در خواست تحریر ترکه را از شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه دایمی متوفی درخواست کرد.

مراحل زیر بایست توسط هریک از اشخاص واجد شایستگی برای اجرا آن طی شده و پس از طی دقیق مراحل توسط اشخاص و اجرا مراحل زیر توسط شورای حل اختلاف، شورا عمل به اصدار حکم دادگاه تحریر ترکه می نمایند. مراحل گرفتن دستور تحریر ترکه عبارتند از:

ثبت درخواست( عملاً در فرم دادخواست تنظیم می شود) تحریر ترکه همراه با گواهی حصر وراثت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط هریک از اشخاص واجد شایستگی.

نشر آگهی توسط شورا در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار جهت اینکه ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در شورای حل اختلاف حاضر شده.

تعیین ارزیاب برای برداشتن فرم مجلس از دارایی های متوفی و نوشتن فرم مجلس از دارایی ها(باتوجه به فقدان صریح قانونی،لزومی برای انتخاب کارشناس رسمی دادگستری نیست و ورثه می توانند با توافق در بین خود یک ارزیاب معیّن نمایند)

شایان به بیان است با اصدار دستور تحریر ترکه که در آن اموال، مطالبات و دین متوفی مشخص شده است، پایان عملیات تحریر ترکه اعلام و پایان عملیات بایست به ورثه ابلاغ شود و مستفاد از ماده ۲۲۲ ضابطه کار حسبی،اشخاص ذینفع می توانند به دبیرخانه شورای حل اختلاف مراجعه نموده و رونوشتی از فرم ترکه و اینگونه فرم مجلس تحریر ترکه دریافت کنند.

اشخاص دارای صلاحیت

صرفاً اشخاص خاصی می توانند عمل به ثبت درخواست تحریر ترکه نمایند. اشخاص دارای صلاحیت برای ثبت درخواست تحریر ترکه عبارتند از:

هریک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها می توانند عمل به درخواست تحریر ترکه نمایند.

وصی شخص متوفی که از طرف وی برای اجرا برخی کار یا اداره اموال تعیین شده است می تواند عمل به ثبت درخواست تحریر ترکه نمایند.

امین شخص غایب و قیم شخص محجور (درصورتیکه بین وراث شخص غایب یا محجور وجود داشته باشد می توانند عمل به ثبت درخواست تحریر ترکه نمایند)

چرا درخواست تحریر ترکه از جانب طلبکاران پذیرفته نمی شود؟

طلبکاران برای حفظ حقوق خود می توانند به عمل تامینی شدیدتری دست بزنند و درخواست مهر و موم ترکه را از شورا بخواهند. به هر حال درخواست تحریر ترکه از طلبکاران به این سبب پذیرفته نمی شود که، به علت اینکه ضمن درخواست مهر و موم از ترکه وصف اجمالی و فرم ریز ترکه برداشته می شود، درخواست تحریر ترکه بیهوده می شود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید