تشریح گروه اردکانی دانستن درباره لغو اجرای زنده هایشان در وضعیت ها/ ساده اجازه عالی عصر اجرای زنده حاضر شده توسط مسئولان را می دهیم.


تشریح گروه اردکانی درباره لغو کنسرت هایشان در مکان ها/ فقط اجازه یک شب کنسرت ارائه شده توسط مسئولان را می دهیم.

اجرای زنده عالی گروه هنری همراه خود سابقه علیرغم اکتسابی مجوز اجتناب کرده اند اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در روزهای پایانی سال قبلی برای اجرای ایام نوروز امسال ششمین سال متوالی به طور ناگهانی تجزیه و تحلیل شد. توسط وضعیت ها


به گزارش خبرنگار ایلنا اجتناب کرده اند یزد، پرده هشتم در حالی کدام ممکن است جمعی اجتناب کرده اند هنردوستان {در خانه} سنایی اردکان منتظر اجرای خشمگین موسیقی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلیت این این سیستم هنری تهیه شد، دقایقی مانده به آغاز اقامت تکانشی چاپ شده تبدیل می شود. همراه خود عالی تصمیم تلفنی لغو شد


اعضای گروه {به دلیل} عصبانیت ناشی اجتناب کرده اند عدم مدیریت، سوال کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور شدند لغو این سیستم را به بینندگان شخصی گفتن کنند، با این حال بینندگان در حالتی باور نکردنی تعدادی از ساعتی منتظر اجرا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان محل را انصراف کردند. همراه خود دلخوری.


دلداری فرماندار IZD صدای دنیای آنلاین ما است


عرشیا قاضی; یکی اجتناب کرده اند اعضای گروه هنری «منجوق» در ذکر شد وگو همراه خود ایلنا به تشریح این حادثه صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد در ۵ سال فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران نوآموزی، موسیقی خشمگین را در احساس تاریخی اردکان اجرا کرده ایم. حدود نیم ساعت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مشکلی نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی مانع اجرا نشد.


وی همراه خود دقیق اینکه امسال می خواهیم برای کار کردن تمدید شده تری مجوز بگیریم، افزود: در اوایل اسفند ماه ۱۴۰۰ برای اکتسابی مجوز اقدام کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح مربوطه را طی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته آخر اسفند سودآور به اخذ مجوز شدیم. مجوز اجتناب کرده اند اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی.


قاضی ذکر شد: در دنیای آنلاین ما عنوان شده است کدام ممکن است استاندار یزد پس اجتناب کرده اند توقف اجرای زنده همراه خود اعضای گروه تصمیم تلفنی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای اجرای زنده به ما کمک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پرس و جو رفع شده است کدام ممکن است خواه یا نه عضوی اجتناب کرده اند گروه ندارند هر دو خیر؟ اجتناب کرده اند این گروه، همراه خود این جاری، همراه خود مشاور فرماندار تصمیم گرفت.


وی همراه خود دقیق اینکه در تصمیم تلفنی ساده باید عالی روز برای مسئولان استانی برگزار شود، اضافه کرد: وقتی اجتناب کرده اند برگزاری روزهای تولید دیگری کدام ممکن است اجازه برگزاری آن را داریم پرسیدیم، پاسخ دادند کدام ممکن است برای بقیه روزهای هم همین روز را برگزار کنید. انتخاب ها


قاضی همراه خود تاکید بر اینکه متأسفانه این اقدام مسئولان باعث اعتقاد اعضای گروه شده است، ذکر شد: روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند بانوانی کدام ممکن است {در این} گروه ورزشی می کنند به ما خبر دادند، به ما اجازه دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفن برداشتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر فرماندار اردوغان گزارش داد. کدام ممکن است اشکالی ندارد با این حال همراه خود تصمیم مجدد موانعی فکر تبدیل می شود کدام ممکن است ضمانت باقی {می ماند}.


وی در یکپارچه ذکر شد: مجوز کتبی اداره تصمیم گیری در صورت حمایت همه رویدادها به گروه هنری داده تبدیل می شود. همه مجوزها را گرفته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز کتبی اداره ارشاد را برای میزبانی این مناسبت هنری داده ایم.


این عضو گروه هنری خاطرنشان کرد: عصر در گذشته اجتناب کرده اند اجرا عنوان شد کدام ممکن است این این سیستم در تمام عوامل استان ایزد به تعویق نیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه علت آن را برای ما دلیل ندادند با این حال روز اجرای این سیستم دارد. گفتن شده است. ، می توانید آن را متوقف کنید.


وی تاکید کرد: برای اینکه به ما بفهمانند چه مشکلاتی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم مجوزی کدام ممکن است برای توقف اجرا به ما داده اند، آمادگی نداشتیم کدام ممکن است عصر ها هم همین در نظر گرفته شده را برای مسئولان داشته باشیم.


انتهای پیام/انتهای پیام/