تعجیل


ردیابی

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند آسیب ها، شتابزده از گرفتن در نتیجه گیری امر مقدمه است. شتاب زدگی {در این} امر، در روایات ما فوق العاده نکوهش شده است:

مرحوم صدوق در کمال الدین نقل کرده کدام ممکن است امام جواد علیه السلام فرمود: «یهلک فیها المستعجلون (۱)؛ در دوران غیبت، شتاب-زدگان در امر مقدمه هلاک

می شوند

Share