تغییر بیش اجتناب کرده اند ۶.۳ میلیون فقره چک


به گزارش خبرگزاری مهر براساس آمار موسسه مالی مرکزی بیش اجتناب کرده اند ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲,۶۵۹ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۴۰۰ از طریق ملت تغییر شد کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۳.۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۴ سهم کاهش نماد می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱,۳۵۱ هزار میلیارد ریال تغییر شد.

در بهمن ماه سال قبلی، ۵۰.۱ سهم اجتناب کرده اند انواع چک‌های تغییر‌ای کل ملت در سه استان تهران، اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی تغییر شده است کدام ممکن است به همین ترتیب همراه خود ۳۱.۸ سهم، ۱۰.۸ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷.۵ سهم بیش‌ترین سهم را در مقابل همراه خود سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. علاوه بر این در ماه مذکور ۶۳.۷ سهم اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۰.۸ سهم)، اصفهان (۷.۷ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی (۵.۲ سهم) تغییر شده است کدام ممکن است بیش‌ترین سهم را در مقابل همراه خود سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی کاهش کشف شد

در یازدهمین ماه اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰، از طریق ملت بیش اجتناب کرده اند ۵.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش اجتناب کرده اند ۲,۳۳۲ هزار میلیارد ریال وصول شد کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۴.۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲.۵ سهم کاهش نماد می‌دهد. در ماه مذکور اجتناب کرده اند کل انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک‌های تغییر شده به همین ترتیب ۹۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷.۷ سهم وصول شده است. سهم انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک‌های وصول شده در دی ماه ۱۴۰۰ به همین ترتیب برابر ۹۱.۶ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸.۷ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهمن ماه ۱۳۹۹ به همین ترتیب برابر ۹۱.۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸.۸ سهم {بوده است}.

در بهمن ماه ۱۴۰۰، در استان تهران بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱,۲۲۴ هزار میلیارد ریال وصول شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر انواع ۹۱.۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر قطعا ارزش آن را دارد ۹۰.۶ سهم اجتناب کرده اند کل چک‌های تغییر‌ای وصول گردیده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های ملت، بیش‌ترین نسبت انواع چک‌های وصولی به کل چک‌های تغییر‌ای در استان، به همین ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۲ سهم)، البرز (۹۲.۲ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان (۹۱.۶ سهم) اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌های کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۸۵ سهم)، خراسان شمالی (۸۶.۲ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان (۸۶.۶ سهم) زیرین‌ترین نسبت انواع چک‌های وصولی به کل چک‌های تغییر شده در استان را به شخصی اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد تجزیه و تحلیل در بین سایر استان‌های ملت، بیش‌ترین نسبت قطعا ارزش آن را دارد چک‌های وصولی به کل قطعا ارزش آن را دارد چک‌های تغییر‌ای در استان به همین ترتیب به استان‌های البرز (۹۰.۷ سهم)، گیلان (۸۹.۶ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر (۸۹.۴ سهم) اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌های کرمانشاه (۶۲ سهم)، کرمان (۷۵.۵ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان (۷۶ سهم) کم‌ترین نسبت قطعا ارزش آن را دارد چک‌های وصولی به کل قطعا ارزش آن را دارد چک‌های تغییر شده در استان را به شخصی اختصاص داده‌اند.

۷ سهم چک‌های تغییر‌ای بازگشت خورد

بیش اجتناب کرده اند ۵۶۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۲۷ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۴۰۰ از طریق ملت بازگشت داده شده است کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۲.۷ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷.۱ سهم افزایش نماد می‌دهد. در ماه مذکور اجتناب کرده اند کل انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک‌های تغییر شده به همین ترتیب ۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲.۳ سهم بازگشت داده شده است. سهم انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک‌های بازگشت داده شده در دی ماه ۱۴۰۰ به همین ترتیب برابر ۸.۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱.۳ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به همین ترتیب برابر ۸.۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱.۲ سهم {بوده است}.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۱۶۳ هزار فقره چک به ارزشی بیش اجتناب کرده اند ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بازگشت گرفت کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر انواع ۸.۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر قطعا ارزش آن را دارد ۹.۴ سهم اجتناب کرده اند کل چک‌های تغییر‌ای بازگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های ملت، بیش‌ترین نسبت انواع چک‌های برگشتی به کل چک‌های تغییر‌ای در استان، به همین ترتیب به استان‌های کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۱۵ سهم)، خراسان شمالی (۱۳.۸ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان (۱۳.۴ سهم) اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌های گیلان (۶.۸ سهم)، البرز (۷.۸ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان (۸.۴ سهم) زیرین‌ترین نسبت انواع چک‌های برگشتی به کل انواع چک‌های تغییر شده در استان را به شخصی اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد تجزیه و تحلیل در بین سایر استان‌های ملت، بیش‌ترین نسبت قطعا ارزش آن را دارد چک‌های برگشتی به کل قطعا ارزش آن را دارد چک‌های تغییر شده در استان به همین ترتیب به استان‌های کرمانشاه (۳۸ سهم)، کرمان (۲۴.۵ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان (۲۴ سهم) اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌های البرز (۹.۳ سهم)، گیلان (۱۰.۴ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر (۱۰.۶ سهم) کم‌ترین نسبت قطعا ارزش آن را دارد چک‌های برگشتی به کل قطعا ارزش آن را دارد چک‌های تغییر شده در استان را به شخصی اختصاص داده‌اند.