تغییر بیش اجتناب کرده اند ۶.۳ میلیون چک


مبادله بیش از 6.3 میلیون چک

بیش اجتناب کرده اند ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار فقره چک به قطعا ارزش آن را دارد ۲۶۵۹ میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۴۰۰ {در سراسر} ملت تغییر شد.


به گزارش ایلنا؛ بر ایده آمار موسسه مالی مرکزی، در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار فقره چک به قطعا ارزش آن را دارد ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۹ میلیون ریال {در سراسر} ملت تغییر شده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته به همین ترتیب اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۳.۵ عدد {بوده است}. نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ کاهش ۴ درصدی را آرم می دهد. در ماه مورد گزارش بیش از دو میلیون فقره چک به قطعا ارزش آن را دارد ۱.۳۵۱ میلیارد ریال در استان تهران تغییر شد.


در بهمن ماه سال قبلی ۵۰.۱ نسبت اجتناب کرده اند کل چک های تغییر ای ملت در سه استان تهران، اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی تغییر شده است کدام ممکن است به همین ترتیب همراه خود ۳۱.۸ نسبت، ۱۰.۸ نسبت و هفت.۵ نسبت بیشترین سهم را در مقابل به شخصی اختصاص داده اند. همراه خود استان های تولید دیگری علاوه بر این در ماه مذکور ۶۳.۷ نسبت اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد چک های فوق در سه استان تهران (۵۰.۸ نسبت)، اصفهان (۷.۷ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی (۵.۲ نسبت) تغییر شده کدام ممکن است بیشترین سهم را نسبت به سایر استان ها داشته اند. استان ها داشتند.


دریافتی کاهش یافته است است


در یازدهمین ماه سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۵.۷ میلیون فقره چک به قطعا ارزش آن را دارد بیش از دو.۳۳۲ میلیارد ریال از طریق ملت اخذ شد کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۴.۱ نسبت و یک جفت.۵ واحد نسبت کاهش داشته است. در ماه مذکور به همین ترتیب ۹۱ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷.۷ نسبت اجتناب کرده اند کل انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک های تغییر شده بدست آمده شده است. نسبت انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک های دریافتی در دی ماه ۱۴۰۰ به همین ترتیب برابر ۹۱.۶ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸.۷ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهمن ماه ۱۳۹۹ به همین ترتیب ۹۱.۹ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸.۸ نسبت {بوده است}.


در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در استان تهران بیش اجتناب کرده اند ۱.۸ میلیون فقره چک به قطعا ارزش آن را دارد حدود ۱.۲۲۴ میلیارد ریال وصول شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان ۹۱.۹ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰.۶ نسبت اجتناب کرده اند کل چک های تغییر ای وصول شد.


در آن ماه، در بین سایر استان های ملت، بیشترین نسبت انواع چک های دریافتی به کل چک های تغییر ای استان به استان های گیلان (۹۳.۲ نسبت)، البرز (۹۲.۲ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان (۹۱.۶ نسبت) اختصاص داشته است. . ). استان های کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۸۵ نسبت)، هوراس شمالی (۸۶.۲ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان (۸۶.۶ نسبت) کمترین نسبت انواع چک های دریافتی به کل چک های تغییر شده در استان را دارند.


در ماه مورد بازرسی، در بین سایر استان های ملت، بیشترین نسبت قطعا ارزش آن را دارد چک های دریافتی به قطعا ارزش آن را دارد کل چک های تغییر ای استان به البرز (۹۰.۷ نسبت)، گیلان (۸۹.۶ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر (۸۹.۴ نسبت) اختصاص یافته است. ٪٪) استان ها به همین ترتیب. استان های کرمانشاه (۶۲ نسبت)، کرمان (۷۵.۵ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان (۷۶ نسبت) کمترین نسبت قطعا ارزش آن را دارد چک های دریافتی به قطعا ارزش آن را دارد کل چک های تغییر شده را در استان دارند.


۷ نسبت چک های تغییر شده بازگشت داده تبدیل می شود


بیش اجتناب کرده اند ۵۶۷ هزار فقره چک به قطعا ارزش آن را دارد حدود ۳۲۷ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۴۰۰ از طریق ملت بازگشت خورده است کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۲.۷ نسبت و هفت.۱ نسبت افزایش آرم می دهد. در ماه مذکور به همین ترتیب ۹ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲.۳ نسبت اجتناب کرده اند کل چک های تغییر شده بازگشت داده شده است. نسبت انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک های برگشتی در دی ماه ۱۴۰۰ به همین ترتیب برابر ۸.۴ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱.۳ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهمن ماه ۱۳۹۹ به همین ترتیب برابر ۸.۱ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱.۲ نسبت {بوده است}.


در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۱۶۳ هزار فقره چک به قطعا ارزش آن را دارد بیش اجتناب کرده اند ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بازگشت خورده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر انواع ۸.۱ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر قطعا ارزش آن را دارد ۹.۴ نسبت اجتناب کرده اند کل چک های تغییر ای بازگشت خورده است. در آن ماه در بین سایر استان های ملت، بیشترین نسبت انواع چک های برگشتی به کل چک های تغییر ای استان به استان های کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۱۵ نسبت)، هوراس شمالی (۱۳.۸ نسبت) اختصاص داشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان لرستان (۱۳.۴ نسبت) به همین ترتیب .. گیلان (۶.۸ نسبت)، البرز (۷.۸ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان (۸.۴ نسبت) کمترین نسبت انواع چک های برگشتی به کل چک های تغییر شده در استان را دارند.


در ماه مورد بازرسی، در بین سایر استان های ملت، بیشترین نسبت قطعا ارزش آن را دارد چک های برگشتی به کل قطعا ارزش آن را دارد چک های تغییر شده در استان به استان های کرمانشاه (۳۸ نسبت)، کرمان (۲۴.۵ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفان به همین ترتیب همراه خود ۲۴ نسبت، استان های البرز همراه خود ۹.۳ نسبت، گیلان همراه خود ۱۰.۴ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر همراه خود ۱۰.۶ نسبت کمترین نسبت قطعا ارزش آن را دارد چک های برگشتی به کل چک های تغییر ای را در استان دارند.


انتهای پیام/