تفاهم نامه مشترک صفحه بحث‌های ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادایی برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت – پایگاه خبری- تحلیلی محله ایرانی


در فینال روز دوشنبه سال ۱۴۰۰شمسی مقارن همراه خود ۱۴ مارس ۲۰۲۲ مونتاژ‌ای همراه خود هیات مدیره صفحه بحث مدیریت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ایران در وضعیت جدید محل کار این صفحه بحث برگزار شد.

{در این} مونتاژ تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین صفحه بحث بازرگانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا همراه خود حضور مدیران این ۲ صفحه بحث به امضای طرفین رسید.

این تفاهم نامه همراه خود هدف تبادل داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری ارتباط‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشتراک گذاشتن خرید و فروش آموزشی یکدیگر بصورت پیوسته /برگزاری کنفرانس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه‌های آموزشی مشترک بصورت بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری / همکاری در ۵ بخش آموزشی، نشر، تحقیقات کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد قابلیت‌های تجاری، بازرگانی، بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار مشترک منعقد شده است.

در مراسم امضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین تفاهم شناسایی دکتر محمد هادی عسگری رئیس صفحه بحث مدیریت کسب‌وکار ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیات مدیره اجتناب کرده اند جمله خانم مهندس افسر تدین خواه vp / دکتر امید اشکانی عضو هیات مدیره / دکتر علیرضا داداشی بازرس بی نظیر صفحه بحث / دکتر محمد رضا انبیائی دبیر کل صفحه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسماعیل غلامی سرپرست روابط نهایی صفحه بحث مدیریت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروفسور اکبر مانوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا اسدالهی به تصویر اجتناب کرده اند صفحه بحث بازرگانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا حضور داشتند.

مورد نیاز بذکر است آقای اسداللهی همراه خود سرپرست صفحه بحث دوستی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا جناب آقای ملبوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست وسط آموزش برتر ایکاد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا جناب آقای فقیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس شورای توافق دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران جناب پروفسور مانوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناب آقای جهانی کدام ممکن است {در این} مونتاژ حضور داشتند مذاکراتی جهت همکاری مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقابل صورت گرفت.

انجمن های ایرانی و کانادایی

انجمن های ایرانی و کانادایی

انجمن های ایرانی و کانادایی