تقاضا پلیس اجتناب کرده اند پایتخت‌نشین‌ها | قابلیت این پارک عظیم تهران {پر شده} است؛ افراد مراجعه نکنندبه گزارش همشهری اینترنت به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، سرهنگ علی همه‌خانی، دانستن درباره پایان دادن قابلیت بوستان چیتگر ذکر شد:‌ قابلیت بوستان چیتگر پایان دادن شده است.

وی یکپارچه داد:‌ همراه خود ملاحظه به این موضوع اجتناب کرده اند ساکنان تقاضا می‌کنیم همراه خود ملاحظه به افزایش ورود خودروها به بوستان چیتگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن قابلیت این محل، جهت حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند فضای بی تجربه  را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز شخصیت به بوستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرجگاه‌های نزدیک منازل شخصی مراجعه کنند.

همه‌خانی افزود: ساکنان اجتناب کرده اند برای مشاوره پارک چیتگر خودداری کنند چرا کدام ممکن است قابلیت این بوستان پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه‌های پلیس راهور تهران عظیم مستقر در درگاه این پارک محدودیت تردد اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ورود خودروها به موجود در جلوگیری می‌کنند.