تقدیر اجتناب کرده اند دارایی ها انسانی پتروشیمی‌های قلمرو ویژه مالی نشاط پارس


به گزارش طلانیوز: روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود برگزاری کمیته تخصصی مدیران دارایی ها انسانی، همراه خود حضور سیدمحمدعلی موسوی، سرپرست اداره کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اشتغال قلمرو پارس، در کمیته تخصصی مدیران دارایی ها انسانی نمایندگی‌های مستقر در قلمرو ویژه پارس اجتناب کرده اند مدیران الگوی دارایی ها انسانی قلمرو ویژه پارس تقدیر صورت گرفت.


سرپرست اداره کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اشتغال قلمرو ویژه مالی نشاط پارس {در این} مراسم همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند امتحان شده همه مدیران سختکوش دارایی ها انسانی، اجتناب کرده اند ورزش ایثارگرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌نظیر این مدیران در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌کارگیری اشخاص حقیقی جویای کار محلی احترام کرد.


{در این} نشست مسائلی همچون بازنشستگی نقش ها دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان‌آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها زودتر اجتناب کرده اند موعد، اجرای مالیات بر {حقوق و دستمزد}، افزایشات سال جاری نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین کار، ساعت‌های پروازی اجتناب کرده اند عسلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر وضعیت فرزندان ایثارگران نیز مورد بحث قرار گرفت.


گفتنی است در نهایت این مراسم مدیران دارایی ها انسانی نمایندگی‌های مجتمع بنزین پارس جنوبی، پتروشیمی جم، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، پتروشیمی پارس، پتروشیمی مخازن بی تجربه عسلویه، پتروشیمی مهر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی مروارید توسط مدیریت کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اشتغال شناخته شده به عنوان مدیران الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتر دارایی ها انسانی انواع شدند.


 


روابط کلی پتروشیمی جم