تمدید معافیت تحریمی عراق برای واردات نشاط اجتناب کرده اند ایران
عالی مقام وزارت خارجه آمریکا خبر داد کدام ممکن است آمریکا معافیت تحریمی ۱۲۰ روز عکس را به عراق داده به همان اندازه این ملت راهی پیدا کند بهای واردات انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند ایران را صنوبر تنبل.