توهین های غیرمعمول داور پرتغالی به مهدی طارمی در جریان تفریحی!


خیلی ها امتیازات مطرح شده در رسانه ها را ادراک می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی با بیرون در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای ضربه زدن به اشخاص حقیقی، ادعای غیرواقعی را وارد می کنند

خیلی ها امتیازات مطرح شده در رسانه ها را ادراک می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی با بیرون در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای ضربه زدن به اشخاص حقیقی، ادعای غیرواقعی را وارد می کنند

 

به گزارش خبرآنلاین؛ مهدی طارمی مهاجم ایرانی خدمه پورتو در شیوع هفت گله تیمش برابر پورتیموننسه سودآور به زدن سه گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده عالی پاس گل شد.

 

سرجیو کونسیسائو معلم پورتو در نشست خبری در امروز شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاسخ به اتهام تبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات اجتناب کرده اند تجهیزات گلف پورتیموننسه ذکر شد:« {افرادی که} {در این} جو مشغول فعالیتند انتخاب های خودشان را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات مهمی کدام ممکن است باید به آن است بپردازند ولی من می خواهم شناخته شده به عنوان معلم، کارم کنار هم قرار دادن سازی خدمه برای مسابقات است. اینکه خدمه را برای پیروزی مهیا کنم. شرم آور است کدام ممکن است چنین تحقیقاتی با اشاره به عالی معلم(پائولو سرجیو) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی خدمه(پورتیموننسه)صورت بگیرد ولی این آینه تمام نمای فوتبال پرتغال است. خیلی ها امتیازات مطرح شده در رسانه ها را ادراک می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی با بیرون در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای ضربه زدن به اشخاص حقیقی، ادعای غیرواقعی را وارد می کنند. {در این} زمینه به بدترین درجه رسیده ایم.»

 

سرجیو شکسته نشده داد:« در دوران فوتبال من می خواهم، داورانی بودند کدام ممکن است پاسخ گیمرها را می دادند ولی الان شاهد توهین داوران به شرکت کننده هستیم. در همین تفریحی همراه خود براگا داور به مهدی طارمی لقب متقلب را داد. داور به طارمی ذکر شد در امروز نمی خواهی خودت را به پایین بیندازی؟ همین جا تولید دیگری صحبت اجتناب کرده اند صداقت داور {در میان} نیست. من می خواهم نیز هیچ رفتار خصمانه ای علیه داور نداشتم کدام ممکن است در اجتناب کرده اند رفتار من می خواهم در جریان تفریحی انتقاد تبدیل می شود. اگر حرکتی انجام داده بودم اجتناب کرده اند داور مقوا زرد هر دو صورتی می بدست آوردم. در هر صورت من می خواهم به این امتیازات رفتار کرده ام. به گیمرها من می خواهم در براگا توهین شد ولی گزارش داوری بر علیه خدمه ما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود این مثال دردسر است. راهی برای حفاظت اجتناب کرده اند خودمان پیدا نمی کنیم. ساده اجتناب کرده اند من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوئیس گونچالوس حرف زده تبدیل می شود. مسائلی در فوتبال پرتغال در انتخاب قرار می گیرند کدام ممکن است در جای تولید دیگری اهمیتی ندارند. همین جا همه عامل بر علیه ماست ولی ما فردا برای پیروزی می جنگیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کسب قهرمانی.»