تکنیک اصطلاح حصر ، حصر حکمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعی ، حصر عقلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرایی ، حصر حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافی یعنی چه؟


اصطلاح «حصر»، اصولاً در علوم ادبی کاربرد دارد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارت است اجتناب کرده اند: اختصاص دادن چیزی به عامل تولید دیگری به طریق مخصوص. به عبارت تولید دیگری، نشان دادن حکمی برای موردی معین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفی آن تصمیم اجتناب کرده اند اسبابک ها تولید دیگری است.

شناخته شده به عنوان مثال: اگر بگوییم «ساده پیامبران معجزه دارند»، معجزه را برای پیامبران حصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختص کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دیگران سلب نموده‌ایم.

یکی اجتناب کرده اند مسائلی کدام ممکن است در علم قوانین مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار می‌گیرد، موضوع حصر است. {در این} میان، به ۱ شهرت، حصر به ۲ قسم «حصر موضوع» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حصر تصمیم» قطع می‌شود. هر گاه حصر به موضوع برگردد به آن است «حصر موضوع» را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگاه به تصمیم برگردد، به آن است «حصر تصمیم» می‌گویند. این ۲ مشکل اجتناب کرده اند موضوعات کم‌کاربرد این داده ها است کدام ممکن است تنها برای تصور وجود هر دو فقدان «ایده حصر» مورد بحث قرار گرفته است

در واقع در علم منطق معمولاً به ‌جای واژه‌ی «حصر» اصولاً اجتناب کرده اند واژه‌ی «قطع» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اقسام» استفاده می‌شود. اهل منطق در مبحث رئوس مطالب یکی اجتناب کرده اند بسیاری از رئوس مطالب را رئوس مطالب به قطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقسام می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند فرآیند‌‌های نیمه، قطع تفصیلی است کدام ممکن است آن نیز به عقلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرایی قطع می‌شود؛ لذا «حصر عقلی» در جایی است کدام ممکن است عقلاً مثبت باشیم کدام ممکن است اینجا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز اجتناب کرده اند که ممکن نیست، شبیه «عدد هر دو زوج است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شخص» کدام ممکن است عقلاً مصداق سومی برای آن کشف شد نخواهد شد، با این حال «حصر استقرایی» تنها به این معنا است کدام ممکن است به همان اندازه آن‌جا کدام ممکن است تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جست‌وجو شد، همین مصادیق کشف شد شده است، با این حال عقلاً محال نیست کدام ممکن است مصداق عکس نیز وجود داشته باشد.

گفتنی است کدام ممکن است برای حصر قطع عکس همراه خود عنوان «حصر حقیقی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حصر اضافی» نیز مطرح شده است. دستور اوّلی در حصر، معنای حقیقی ، چه این‌کدام ممکن است حصر اضافی جنبه ثانوی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به قرائن دارد.

تأمین:islamquest.اینترنت