حرکت نفس‌گیر رانندگان اوکراینی اجتناب کرده اند بزرگراه‌ مین‌گذاری!
حرکت نفس‌گیر رانندگان اوکراینی اجتناب کرده اند بزرگراه‌ مین‌گذاری!