حضور ۶۵۰ گروه جهادی در ساختار بهار خدمت


به گزارش خبرنگار مرآت؛  حمید دامغانی فرمانده سپاه استان سمنان در مونتاژ مخلوط بندی اعزام گروه های جهادی در ایام نوروز کدام ممکن است در سالن کلاس ها شهید باقری ستاد سپاه استان سمنان برگزار شد ذکر شد:در ساختار بهار خدمت در ایام نوروز کدام ممکن است توسط مجموعه سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج در مرحله استان این سیستم ریزی شد همراه خود توافق همراه خود فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی استان در جهان های مختلف خدمت رسانی، بیش اجتناب کرده اند ۶هزار نفر بسیجی جهادگر در قالب ۶۵۰گروه جهادی در جهان های مختلف خدمت رسانی موقعیت آفرینی کردند.

دامغانی همراه خود تاکید بر جهان های مختلف خدمت رسانی گروه های جهادی تصریح کرد: تهیه بسته های معیشتی ، برگزاری ایستگاه های صلواتی ،اسکان زائران رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ورزش های جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی در امتداد طرف برپایی نمایشگاه های اقتصاد مقاومتی {در سراسر} استان اجتناب کرده اند جمله این سیستم های انجام شده توسط جهادگران بسیجی در ساختار بهار خدمت است.

فرمانده سپاه استان سمنان همراه خود ردیابی به اجرای ساختار مخلوط آوری کمک به افراد مظلوم یمن افزود: اجتناب کرده اند اقدامات شاخص در ساختار بهار خدمت در مرحله استان سمنان مخلوط آوری کمک به افراد مظلوم یمن است کدام ممکن است تاکنون بالغ بر ۲۴۰میلیون تومان کمک های مردم توسط خیرین استان سمنان مخلوط اوری شده است کدام ممکن است این ساختار به همان اندازه نوک ماه مبارک رمضان شکسته نشده می تواند داشته باشد.

شایان اشاره کردن است در ایام نوروز سال جاری توسط گروه های جهادی بسیج به بیش اجتناب کرده اند ۱۶هزار نفر اجتناب کرده اند مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران رضوی در مرحله استان سمنان خدمت رسانی به پایان رسید.

انتهای پیام/