خبر مهم کسب اطلاعات در مورد نرخ بیمه فردی ثالث در سال جدید


معاون قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بیمه مرکزی ذکر شد: برای {افرادی که} بیمه آن‌ها اجتناب کرده اند ابتدای فروردین امسال بوده تمهیداتی فکر ممکن است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مصدق ذکر شد: دیه ماه حرام را همراه خود فرمول خاص حساب می کنیم، فردا نرخ بیمه فردی ثالث گفتن تبدیل می شود.

برای افرادی که بیمه نامه شخصی را سال در گذشته خریداری کردند برای افزایش بیمه خواستن به تنظیم ندارند.

او می‌گوید اجتناب کرده اند نمایندگی‌های بیمه خواهش کردیم برای اشخاص حقیقی کدام ممکن است بیمه آنها فروردین امسال بوده مواردی را در تذکر گیرند.

همانطور که صحبت می کنیم گفتن شد کدام ممکن است مبلغ دیه ۶۰۰ میلیون تومان در ماه های غیر حرام است.

۲۲۳۲۲۵

تأمین : خبرآنلاین  

معمول امتیازات ۵ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند مجموع ۱ رای

لینک مختصر :