خواه یا نه فاصله افزایش بازار مسکن پایان دادن شده است؟ – نبأ خبر


مسکن

بازار مسکن فاصله فشار قیمتی را پایین بالا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ وارد فاصله وفاداری شده است. با این حال متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم نهایی، میزان نقدینگی، تورم نهاده‌های ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر همین مقدمه پیش‌سوراخ بینی از واقعی این بازار بالقوه نیست.

به گزارش نباء خبر،رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: بازار مسکن بازو کم اجتناب کرده اند هفت متغیر تاثیر می‌گیرد کدام ممکن است پیش‌سوراخ بینی آن را سخت می‌تنبل با این حال همراه خود ملاحظه به وفاداری این بخش در سال قبلی، اطلاعات سازنده اجتناب کرده اند مذاکرات وین، نبود قابلیت انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن فاصله افزایش، پیش بینی عالی بازار آرام را در سال ۱۴۰۱ داریم.
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: آنچه بدون ملاحظه است اینکه بازار مسکن فاصله فشار قیمتی را پایین بالا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ وارد فاصله وفاداری شده است. با این حال متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم نهایی، میزان نقدینگی، تورم نهاده‌های ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر همین مقدمه پیش‌سوراخ بینی از واقعی این بازار بالقوه نیست.

وی افزود: {به دلیل} عدم قابلیت مقامات در گذشته در بالای همه چیز تلاطمات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط از حداکثر قیمت پول خارجی در سالهای ۱۳۹۶ به همان اندازه ۱۳۹۹ بازار مسکن همراه خود انبساط قیمت مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران املاک ۹ تنها هیچگونه نقشی در افزایش قیمت نداشتند اما علاوه بر این اجتناب کرده اند جهش نرخها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوز کردن پیشنهادات متضرر شدند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: اگر بخواهیم مروری بر وضعیت مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن داشته باشیم، باید بگوییم انبساط به همان اندازه ۳۰ درصدی نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسیدن آن به بیش اجتناب کرده اند ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تورم بالای ۴۰ درصدی به جا مانده اجتناب کرده اند مقامات در گذشته، میزان افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز اجتناب کرده اند عناصر عقب کشیدن بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.

خسروی تصریح کرد: اجتناب کرده اند آن طرف همراه خود موضوعاتی مثل پایان دادن فاصله افزایش مسکن، مدیریت قیمت پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات امیدوارکننده اجتناب کرده اند مذاکرات هسته‌ای مواجهیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند عناصر سازنده محسوب می‌شود.

وی همراه خود خاص اینکه علیرغم افزایش ارزش‌های مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن، انتظارات تورمی دسترس در بازار کاهش یافته است است تاکید کرد: بنا به مشاوره سازندگان، قیمت نهاده‌های ساختمانی در یک واحد سال جدیدترین به همان اندازه ۵۰ سهم مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مساله در نتیجه کاهش ساخت مسکن شده است. طبیعتا باید همراه خود فشار تقاضا دسترس در بازار مواجه باشیم کدام ممکن است توانایی کسب ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فشار به تعیین کنید انبساط اجاره بها بروز کرده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک بازگشت به شد: اجاره بها در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۵۰ سهم انبساط داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مقامات درخصوص تصمیم گیری سقف مجاز ۲۵ سهم پاسخ این است نداد. این آرم می‌دهد بازار مسکن دستورپذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان همراه خود بخشنامه آن را مدیریت کرد.

به مشاوره خسروی، مقامات آقای رییسی آرم داده در بالای همه چیز تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز، جدیت دارد. اگر قالب نهضت سراسری مسکن همراه خود هدف مونتاژ سالیانه عالی میلیون واحد مسکونی به نتیجه برسد، قطعا نتایج خوبی دسترس در بازار می تواند داشته باشد. برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی افزایش به همان اندازه حد تورم در بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را داریم با این حال دسترس در بازار مسکن، ظرفیتی برای انبساط قیمت {وجود ندارد}.