خواه یا نه گواهینامه ایرانی در کشورهای خارجی شهرت دارد؟


رئیس وسط صدور گواهینامه پلیس راهور اظهار داشت: ایرانیان می توانند در ۷۸ ملت ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیایی همراه خود گواهینامه ایرانی به همان اندازه ۶ ماه با بیرون تغییر گواهینامه رانندگی کنند.

گواهینامه رانندگی

احتمالاً هنگام بازدید به ملت‌های خارجی این پرس و جو برای شما ممکن است پیش آمده کدام ممکن است اگر دارای گواهینامه رانندگی ایران هستید خواه یا نه مجاز به استفاده این گواهینامه در ملت مکان تعطیلات خواهید بود هر دو خیر. علاوه بر این اگر گواهینامه ملت عکس را توسط دست دارید هنگام بازدید به ایران می‌توانید اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید هر دو در موقعیت به برابر سازی مورد استفاده قرار گیرد هستید؟ هر دو به همان اندازه چه روزی بعد اجتناب کرده اند اخذ گواهینامه اجازه رانندگی در خیابان‌ها را ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاً چه محدودیت‌هایی برای {افرادی که} به تازگی گواهینامه رانندگی اکتسابی کردند، موجود است.
در ایران ۵ نوع گواهینامه رانندگی موجود است کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند مجوز موتورسیکلت، گواهینامه سطح سوم رانندگی، گواهینامه رانندگی سطح ۲، گواهینامه رانندگی سطح خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گواهینامه رانندگی خاص. با اشاره به موضوعات مطرح شده دانستن درباره گواهینامه رانندگی همراه خود سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس وسط صدور گواهینامه پلیس راهور به گفتگو پرداختیم.

چه محدودیت‌هایی برای {افرادی که} گواهینامه اخذ می‌کنند، موجود است؟

{افرادی که} سودآور به اخذ گواهینامه اساس سوم رانندگی می‌شوند برابر ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل‌های صادره اطمینان حاصل شود که کسب توانایی اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص در امر رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت هرچه بیشتر خودرو در سال اول محدودیت‌هایی برای رانندگی آنان اندیشه در مورد شده است.
{افرادی که} سودآور به اخذ گواهینامه اساس سوم می‌شوند، در سه ماهه اول رانندگی باید خوب نفر دارنده گواهینامه اساس سوم کدام ممکن است مشمول شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط دستورالعمل فوق نباشد هر دو {افرادی که} دارای گواهینامه اساس دوم هر دو یکم باشد را هنگام رانندگی به در کنار شخصی داشته باشند.
اشخاصی کدام ممکن است جدیداً گواهینامه گرفتند اجتناب کرده اند ساعات ۲۴ لغایت ۵ بامداد مجاز به رانندگی همراه خود خودرو نیستند. علاوه بر این رانندگی در معابر برون شهری جدا از معابر بزرگراهی بین شهری به همان اندازه شکاف کمتر از ۲۵ کیلومتر اجتناب کرده اند شهر‌ها ممنوع است.

خواه یا نه نمره عقب کشیدن برای ادغام کردن {افرادی که} اخیر گواهینامه گرفته اند، هم می‌شود؟

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند محدودیت‌های این اشخاص حقیقی، عدم ارتکاب تخلفات در نتیجه اخذ نمره عقب کشیدن طبق جدول موضوع ماده ۷ قوانین است. ضمناً این کسی اجتناب کرده اند ساعات ۲۴ لغایت ۵ بامداد مجاز به رانندگی همراه خود خودرو نیستند. علاوه بر این رانندگی در معابر برون شهری جدا از معابر بزرگراهی بین شهری به همان اندازه شکاف کمتر از ۲۵ کیلومتر اجتناب کرده اند شهر‌ها ممنوع است.
تقصیر در تصادفات در نتیجه جرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت، حسب تذکر مشاوران تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه اجتناب کرده اند قبیل استفاده اجتناب کرده اند عینک، سمعک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو از کیت خاص اجتناب کرده اند تولید دیگری محدودیت‌های دارندگان گواهینامه اساس سوم در سال اول است.

خواه یا نه گواهینامه ایرانی در ملت‌های خارجی شهرت دارد؟

طبق اصول جاری حاضر ایران، کسی ایرانی کدام ممکن است مقیم ملت‌های عکس هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گواهینامه اصلی کشوری کدام ممکن است در آن ساکن هستند را دارند، به مدت ۶ ماه اجتناب کرده اند زمان حق ورود به آلودگی ایران همچنان مجاز به رانندگی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند گواهینامه اصلی خارجی شخصی هستند. این قوانین برای ساکنان خارجی نیز صدق می‌تدریجی.

قانونی هم {در این} زمینه داریم؟

ماده ۲۲ آئین نامه صدور بسیاری از گواهینامه‌های رانندگی می‌گوید «دارندگان گواهینامه اصلی خارجی اعم اجتناب کرده اند ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی می‌توانند به همان اندازه ۶ ماه بعد اجتناب کرده اند ورود در ایران رانندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت احتمال دارد یکپارچه رانندگی نسبت به بازسازی گواهینامه خارجی شخصی به گواهینامه ایرانی اقدام نمایند.»

برای تغییر گواهینامه خارجی به ایرانی چه اقداماتی باید انجام شود؟

تغییر کردن گواهینامه‌های رانندگی اصلی صادر شده اجتناب کرده اند ملت‌های تولید دیگری کدام ممکن است گواهینامه صادر شده اجتناب کرده اند ملت ایران در قلمرو سرزمینی آن‌ها جهت رانندگی اصلی می‌باشد، همراه خود حاضر دادن تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تفسیر دستور گواهینامه خارجی، تولید دیگری مدارک حیاتی، احراز سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی تقاضا کننده انجام می‌شود.
اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است تولید دیگری اسبابک ها تغییر گواهینامه‌های رانندگی همراه خود تأیید وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارت ملت صادر کننده گواهینامه صورت می‌گیرد. همین‌طور مأموران سیاسی، کنسولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اعضای گروه‌های بین‌المللی مهارت این را دارند کدام ممکن است برای تغییر گواهینامه‌های شخصی، اثبات مندرج در ماده ۲۲ این آئین نامه را اجتناب کرده اند طریق وزارت‌خانه‌های خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت به راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی کشتی نمایند.
ایرانیان در تمام ملت‌هایی کدام ممکن است ارتباط متقابل داریم اجتناب کرده اند جمله آرژانتین، اسپانیا، آلمان، بلغارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… می‌توانند به همان اندازه ۶ ماه همراه خود گواهینامه ایرانی رانندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی هم به تعویض گواهینامه ندارند

ایرانی‌ها همراه خود گواهینامه ایرانی در چه ملت‌هایی می‌توانند رانندگی کنند؟

ایرانیان در تمام ملت‌هایی کدام ممکن است ارتباط متقابل داریم می‌توانند به همان اندازه ۶ ماه همراه خود گواهینامه ایرانی رانندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی هم به تعویض گواهینامه ندارند.

بعد اجتناب کرده اند ۶ ماه باید چه اقدامی انجام دهند؟

بعد اجتناب کرده اند ۶ ماه اقدامات تغییر گواهینامه کدام ممکن است در بهتر هم گفتم را باید طی کنند، با این حال این نکته ضروری است کدام ممکن است تغییر گواهینامه در ملت‌ها بنا بر ارتباط متقابل است؛ یعنی اگر در یک واحد کشوری اجتناب کرده اند نیروی محرک ایرانی آزمون ممکن گرفته شود ما هم اجتناب کرده اند تبعه آن ملت آزمون ممکن می‌گیریم، با این حال اگر ساده آزمایشات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاینات پزشکی اخذ شود ما هم ساده آزمایشات را اخذ می‌کنیم.

ایرانیان ساده در ملت‌های آسیایی می‌توانند همراه خود گواهینامه ایرانی رانندگی کنند؟

خیر، گواهینامه ایرانی در ۷۸ ملت اجتناب کرده اند جمله، آرژانتین، اسپانیا، آلمان، بلغارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید…، خوب ارزش دارد.

اگر خصوصی گواهینامه اش را گم تدریجی باید به مکان مراجعه تدریجی؟

طبق اصول جدید پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی، نامزدها اکتسابی گواهینامه المثنی نیازی به درج آگهی مفقودی گواهینامه در روزنامه‌های کثیرالانتشار هر دو روزنامه مناسب ندارند. برای ادعا مفقودی گواهینامه تنها کافی است به نزدیک‌ترین پلیس به اضافه ۱۰ بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا گواهینامه رانندگی المثنی بدهید.
در شکل مربوطه دلیل برای این تقاضا اجتناب کرده اند ممکن است پرسیده می‌شود؛ متعاقباً اگر گواهینامه ممکن است دزدیده شده است هر دو احتمال این موجود است کدام ممکن است به بازو کسی تولید دیگری افتاده باشد، حتماً باید آن را اشاره کردن کنید. شخصی این محل های کار استعلام اولین را {در این} زمینه انجام می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت نبودن سابقه‌ای در زمینه سوءاستفاده اجتناب کرده اند این اثبات، تقاضا ممکن است را پرونده می‌کنند.

چه مدت اندازه می‌کشد به همان اندازه گواهینامه جدید برای شخص خاص صادر شود؟

برای صدور گواهینامه جدید باید تمامی استعلامات انجام شود به همان اندازه شاید گواهینامه زودتر پیدا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار حدود ۲ ماه زمان می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ۲ ماه گواهینامه جدید برای شخص متقاضی صادر می‌شود.

به همان اندازه روزی کدام ممکن است گواهینامه به بازو شخص متقاضی می‌رسد خواه یا نه این شخص مجاز به رانندگی است؟

مطمئنا مشکلی ندارد، هنگامی کدام ممکن است برای تشکیل پرونده گواهینامه مفقودی مراجعه می‌تدریجی به او خوب مجوز برای رانندگی به همان اندازه روزی کدام ممکن است گواهینامه اش صادر شود هم داده می‌شود.

تأمین: مهر