دختران معترض در پروان: بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه تحریک کردن منصفانه فاجعه بی‌سابقه است | خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan


شفقنا افغانستان- نیروی کار‌ اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی دختران افغانستان در پیوند به بسته‌ماندن صنوف بعدی از شش مکتب‌های دخترانه، در یک واحد‌ فضای سربسته اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، آنان همراه خود مانترا‌های «آموختن علم در اسلام ایده است»، «همراه خود علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آشتی کنید»، «از افراطیت دوری کنید» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بسته ماندن مکاتب دخترانه تحریک کردن منصفانه فاجعه بی‌سابقه است» به این انتخاب طالبان اعتراض کردند.

نیروی کار اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبسته‌گی دختران افغانستان روز سه‌شنبه، ۹ حمل همراه خود کشتی منصفانه‌ نوار ویدیویی از آن اعتراض به روزنامه ۸صبح، خواهان بازگشایی مکتب‌ها به روی زنان داده ها‌آموز شده‌ است.

پس از فروپاشی نظم جمهوریت، دروازه‌ مکتب‌ها به‌ روی زنان بسته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌رغم فشارهای جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده‌های مقام‌های حکومت سرپرست طالبان، مکتب‌های دخترانه ادامه دارد بازگشایی نشده است.

مسدودماندن مکتب‌های دخترانه همراه خود تحریک کردن سال جدید تعلیمی، پاسخ‌های فشرده خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را جستجو در داشته است. تا حد زیادی ملت ها این اقدام را تأسف‌بار خوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه شده‌اند.