در نظر گرفته پایین‌خواران در پردیس برسید /عقب‌ماندگی در مسکن‌سازی باید جبران شود


رئیس‌جمهور همراه خود تاکید بر نیاز پایان دادن زیرساخت‌های شهرستان پردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک نخبگان {در این} جهان، گفت: هم شهرستان پردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری آن همراه خود هدف‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی صحیح می‌تواند به جهان کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفیدی برای تهران تغییر شود.

به حساب زمین‌خواران در پردیس برسید /عقب‌ماندگی در مسکن‌سازی باید جبران شود

رئیس‌جمهور همراه خود تاکید بر نیاز پایان دادن زیرساخت‌های شهرستان پردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک نخبگان {در این} جهان، گفت: هم شهرستان پردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری آن همراه خود هدف‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی صحیح می‌تواند به جهان کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفیدی برای تهران تغییر شود.

 آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در مونتاژ شورای اجرایی شهرستان پردیس، نیاز تحمیل شهرک‌ نخبگان را همراه با رشد به سختی‌وکیفی پارک علم‌وفناوری پردیس مورد تاکید قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این سیستم‌ریزی {در این} زمینه می‌تواند در زمینه اشتغال نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اقامتگاه صحیح برای او یا او، به مانکن صادق‌ای در ملت تغییر شود.

رئیس‌جمهور افزود: پردیس اجتناب کرده اند این قابلیت برخوردار است کدام ممکن است به مهمترین پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در کنار همراه خود شهرک‌ نخبگانی تغییر شود.
رئیسی در یکپارچه همراه خود ردیابی به مشکلات شهرستان پردیس در بخش زیرساختی گفت: زیرساخت‌های پردیس کبریت همراه خود باند این شهرستان رشد پیدا نکرده است، لذا نیاز دارد ابتدا محبوبیت کاملی اجتناب کرده اند وضعیت فعلی این شهرستان به بازو آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود هدف‌گذاری مناسبی برای حضور در وضعیت جذاب امتحان شده شود.
رئیس‌جمهور کدام ممکن است در بازدید اجتناب کرده اند پردیس در اظهار داشت‌وگوی چهره‌به‌چهره همراه خود افراد در جریان مشکلات این شهر قرار گرفته بود، در یکپارچه اظهار داشت: زیرساخت‌های شهری در پردیس اجتناب کرده اند جمله آب، انرژی الکتریکی، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب مورد نیاز است همراه خود میل توسط دستگاههای متولی پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل شود.
اشکال پایین‌خواری تولید دیگری محور سخنان رئیس‌جمهور در مونتاژ شورای اجرایی شهرستان پردیس بود.

رئیسی {در این} زمینه همراه خود تاکید بر اینکه نباید هیچ‌گونه کوتاهی در برخورد همراه خود پایین‌خواری انجام شود، خطاب به تجهیزات‌های در کنترل در بخش نبرد همراه خود پایین‌خواری، تاکید کرد: در نظر گرفته پایین‌خواران در پردیس برسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی پایین‌خواری همراه خود جدیت بایستید به همان اندازه امکان رشد پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک های اقتصادی {در این} شهرستان وجود داشته باشد.
رئیس‌جمهور افزود: اجازه ندهید سوداگران پایین‌ها تصاحب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به ابزار سودجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب مال نامشروع تغییر کنند. رئیسی علاوه بر این همراه خود تاکید بر لزوم ملاحظه به امتیازات زیست محیطی در شهرستان پردیس اظهار داشت: قواعد تنظیم زیست حتما باید رعایت شود، چرا کدام ممکن است رشد مالی فرع بر محافظت تنظیم زیست است با این حال این قاعده به این معنا نیست کدام ممکن است درو کردن مخدوش خوب کارشناس، مانع رشد اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناورانه در ملت شود.
رئیس‌جمهور در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود خاص اینکه در مسکن‌سازی پردیس عقب‌ماندگی قابل توجه موجود است کدام ممکن است باید سریعاً جبران شود، گفت: وقفه هشت ساله در پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه واحدهای مسکونی سازمانی شده، افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها مسکن را درگیر کرده است کدام ممکن است مورد نیاز است این عقب‌ماندگی‌ها خصوصا مشکلات ۱۴ هزار نفری کدام ممکن است توجه‌پیش بینی پایان دادن واحدهای مسکونی شخصی هستند، سریعاً جبران شود.
رئیسی خاطرنشان کرد: مقامات تصمیم گرفت است در نهضت سراسری مونتاژ مسکن ۴ میلیون واحد مسکونی را در کل ۴ سال بسازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مورد نیاز {در این} زمینه تحریک کردن شده است. ضمن اینکه همراه با آن پایان دادن فازهای نیمه کاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتمام پیشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن زیرساخت‌های شهری نیز همراه خود میل پیگیری احتمالاً وجود خواهد داشت.
رئیس‌جمهور احداث واحدهای مسکونی در ارتفاعات را دارای قیمت اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحکام کمتر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: خواه یا نه مورد نیاز است کدام ممکن است بلوک‌های مسکونی حتما در ارتفاعات ساخته شود؟ این کار ضمن اینکه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد استحکام واحدهای مسکونی را زیرین می‌آورد لذا نیاز دارد برای سوئیچ اکثریت اینها سبک خانه‌سازی ذهنی شود. بعد از همه خانه‌های نیمه کاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه سازی کدام ممکن است موجود است مورد نیاز است به طور درست پایان دادن شود.
رئیسی در یکپارچه به بازدید اجتناب کرده اند بیمارستان انصار الغدیر ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این بیمارستان اجتناب کرده اند جمله نیازمندی‌های افراد این جهان است کدام ممکن است باید کمتر از ظرف شش ماه پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهره‌برداری برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موازات پایان دادن بنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد عمرانی این بیمارستان باید از کیت آن تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر درمانی مورد نیاز توسل به شود.

تأمین: ایسنا