رتبه هشتم بینوایان جهان شدیم / دوره ای انگاری «فلاکت» ایرانیان نزد مسئولان – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


 ایران براساس فینال برآوردهای صورت گرفته در رتبه هشتم دنیا اجتناب کرده اند حیث شاخص فلاکت در بین ۱۵۶ ملت دنیا پس اجتناب کرده اند ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه قرار دارد.

  آموزش داده شده است می‌شود شاخص فلاکت در ۲۰ استان ایران اجتناب کرده اند معمول کشوری فراتر گذشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو‌کم ۸ استان ایران اجتناب کرده اند حیث شاخص فلاکت، یعنی مجموع نرخ بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ تورم، در محدوده بالای ۶۰ سهم جای گرفته‌اند.

  بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم بعنوان بی نظیر‌ترین شاخص فلاکت، مسألۀ آسان‌ای نیست کدام ممکن است خوب محله آن را به سادگی تحمل تدریجی. توده ها دیده‌ایم در تولید دیگری جوامع، به خاطرجابه‌جایی فوق العاده اندک قیمت‌ها، نگرانی کلی محاصره می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نگرانی به جاده ها می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی ها در عمق می‌شود. سوال اساسی اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه محله ایران به دوره ای شدن امر فلاکت گرفتار  را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار، روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار محله همراه خود فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم عجین شده است؟

  محله‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند صبح به همان اندازه عصر به گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلاکت در نظر گرفته شده می‌تدریجی گرفتار چه آسیب‌هایی کدام ممکن است نمی‌شود. خوب جامعۀ گرفتار فلاکت به همه عامل بی اعتقاد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه بر اقامت {در میان} این محله نیز به حداقلی می‌رسد. جامعۀ فقرزده مدام درگیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اولویت خطرآفرین است.

  افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی کدام ممکن است آزاد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام درگیر بلند مدت است، تمایل هر آشوبی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ای شدن امر فلاکت برای این محله موقتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون شومینه زیر خاکستر می‌ماند.

  اشتباهی کدام ممکن است {در میان} مسؤولان موجود است اینجا است کدام ممکن است گمان می‌کنند محله بلافاصله ایران، به خاطر اقامت نجیبانه‌ای کدام ممکن است همراه خود فقر دارند “تاب آوری” بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای زیرین انتقال شاخص های فلاکت همچنان جایگزین هست.

   این تصور اشتباهی اجتناب کرده اند “تاب آوری” محله ایران است کدام ممکن است توده ها شنیده تبدیل می شود. خوب بار رئیس پیشین موسسه مالی مرکزی آموزش داده شده است بود”سال‌هایی کدام ممکن است کدام ممکن است پایین سر می‌گذاریم، سال های محک تاب آوری اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله است.”


   به قول احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق کدام ممکن است برخی فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلاکت بلافاصله را نتیجه کار کردن دیروز او می دانند در قامت مدعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مخلوط گروهی اجتناب کرده اند مردمان آموزش داده شده است بود” این خطا بزرگی است کدام ممکن است در نظر گرفته شده کرده‌اید کدام ممکن است می‌توانید ملّت ایران را {در این} درجه حفظ کنید. این فنر سریع درخواهد سر خورد.”

تا حد زیادی بیاموزید : 

 

علی مطهری مشاور پیشین مجلس نیز در گذشته تر آموزش داده شده است بود” مردمان به همان اندازه کی از دوام کنند؟ افق روشنی {وجود ندارد}. این فشار مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خیلی امیدی به بلند مدت {وجود ندارد} اجتناب کرده اند توضیحات کمرنگ شدن حضور مردمان در انتخابات قبلی است. افق روشنی برای برخی اجتناب کرده اند مردمان {وجود ندارد}؛ یعنی به صورت جداگانه زبان جاری مردمان اینجا است کدام ممکن است ما از دوام می‌کنیم ولی به همان اندازه کی؟”

  نباید بی خیال به دوره ای شدن امر فلاکت در محله ایران بود. دوره ای شدن امر فلاکت، آرام آرام محله را به قاب آنومیک نزدیک می تدریجی. محله به تعبیر دورکیم، وقتی در مکان آنومیک قرار خواهد گرفت قطعا ارزش آن را دارد های اجتماعی در آن اجتناب کرده اند بین {می رود}؛ به صورتی کدام ممکن است اشخاص حقیقی دچار تزلزل در شخصیت خویش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است تولید دیگری به هیچ‌عامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ‌کسی ادراک ندارند، تنها راه را در «خودکشی» می بینند.

  حوادث درگیر کننده‌ای قابل مقایسه با خودکشی ها، سربریدن‌ها، گستره فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف طبقاتی کدام ممکن است عموما در ذیل شاخص های فلاکت زاده می شوند، آرم می‌دهد کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند محله ایران آرام آرام شخصی را به مکان آنومیک نزدیک می‌تدریجی.

  ما راهی نداریم جز دگرگونی دقیق احوال در سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن قرن جدید شمسی. اگر دعای “حول حالنا” را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگرگونی احوال در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت در سال جدید شاهد نباشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلاکت همچنان بهتر شود فاجعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه ها اجتناب کرده اند زیر خاکستر سطح می زند.

   نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل های حال در سپهر زیستی محله ایران را دریابیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در خدمت رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی قرار دهیم.هیچ عذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه‌ای برای هیچ گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی پذیرفته شده نیست.

   دستاوردهای اجزاء سیستم کنونی روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف تکل اجتناب کرده اند عقلانیت خطا است.باید جهان اخیر را همراه خود انسان های خوش در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ساز تا حد زیادی محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد محله را اجتناب کرده اند نو رئوس مطالب کرد.بنظر می رسد انسان های بزرگی باقی مانده است هستند کدام ممکن است می توانند اجتناب کرده اند انبساط فلاکت در محله بکاهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها مناسب تر بگیرند.باید اجتناب کرده اند آنها استفاده کرد.

   متاسفانه محله بلافاصله ایران به قول دکتر رنانی “به مزرعه‌ای می‌ماند کدام ممکن است انبوهی اجتناب کرده اند بذرهای متنوع درمورد به گُل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها مختلف در زیر آلودگی آن مدفون شده است. حتی روی درجه مزرعه را خس‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاشاک گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب جاهایی هم کودهایی روی آلودگی است کدام ممکن است منطقه را متعفن کرده است.” به همان اندازه روزی کدام ممکن است اجازه رویش جوانه ها نمی‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند استعدادهای دگردیسی‌گرا استفاده نمی کنیم فلاکت هم عمیق‌تر می‌شود.

   اقتدار سیاسی ضامن رشد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان دانش رجوع کرد؛ با این حال ۹ آن محله‌ای کدام ممکن است افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانش همراه خود تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلاکت در هم آمیخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرزهای آنومیک شخصی {هر روز} نزدیک‌تر می‌شود.

۲۱۲۱