رد جاسوسان موساد در موجود در ملت زده شد – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، اداره کل داده ها سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اجتناب کرده اند بازداشت سه جاسوس موساد در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود تصمیم تجهیزات قضایی خبر داد.

اداره کل داده ها سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اجتناب کرده اند بازداشت ۳ عضو جاسوسی موساد در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کرد کرد: این اشخاص حقیقی همراه خود تصمیم تجهیزات قضایی دستگیر شدند.

گزارش اداره کل داده ها سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان می افزاید: این اشخاص حقیقی در تخلیه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد طبقه‌بندی شده کف دست داشته‌اند.