زونیساماید Zonisamide – شهرت نوین


اسبابک ها بلعیدن داروی زونیساماید Zonisamide

 زونیساماید Zonisamide

زونیساماید Zonisamide

اسبابک ها بلعیدن زونیساماید

این دارو شناخته شده به عنوان معامله با کمکی در معامله با تشنج پارشیل استفاده تبدیل می شود.

مکانیسم تأثیر زونیساماید

*
-تثبیت غشای نورونی (همراه خود تأثیر بر کانال سدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسیم)
بر ورزش گابا اثری ندارد. بر فاز تونیک اصولاً از فاز کلونیک اثربخش است.