ستریزین+پزدوافدرین Cetirizine+Pseudoephedrine – شهرت نوین


اشیا بلعیدن داروی ستریزین+پزدوافدرین Cetirizine+Pseudoephedrine

 ستریزین+پزدوافدرین Cetirizine+Pseudoephedrine

اشیا بلعیدن

مخلوط کردن ستریزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزودوافدرین در معامله با علامتی رینیت آلرژیک٬ تحریک آلرژیک ملتحمه٬ خارش٬ کهیر٬ عطسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبریزش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در کاهش علائم ناشی اجتناب کرده اند آسم آلرژیک بلعیدن تبدیل می شود

مکانیسم تأثیر

نتایج آنتی هیستامینی این دارو به دلیل برای رقبا همراه خود هیستامین در پیوستن به گیرنده H1 است.
کاربرد آن در کاهش علائم ناشی اجتناب کرده اند آسم آلرژیک قابل انجام است {به دلیل} جلوگیری اجتناب کرده اند تأثیر انقباضی هیستامین بر برونش ها باشد.
پزودوافدرین عالی داروی ضد احتقان است کدام ممکن است باعث شایسته شدن عروق تبدیل می شود

فارماکوکینتیک

کمتر از تأثیر دارو عالی ساعت بعد اجتناب کرده اند بلعیدن به نظر می رسد تبدیل می شود. در صورت بلعیدن همراه خود وعده های غذایی سرعت توسل به دارو مقیاس را کاهش می دهد