سجده واجب قرآن | ضیاءالصالحین


واجبات سجده قرآن 

پرس و جو: واجبات سجده قرآن چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه وضو از گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به قبله بودن اجباری است؟

پاسخ: 

✅هر گاه در سجده واجب قرآن، ابرو را منظور سجده بر پایین بگذارد، کافی  است – اگر چه ذکری نگوید – را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردن اشاره کردن مستحب است؛‌ علاوه بر این رو به قبله بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضو از گرفتن نیز اجباری نیست.

—————–