سیکلوپیروکس Ciclopirox – شهرت نوین


اسبابک ها خوردن داروی سیکلوپیروکس Ciclopirox

 سیکلوپیروکس Ciclopirox

اسبابک ها خوردن سیکلوپیروکس
Ciclopirox

عالی داروی ضد قارچ است کدام ممکن است به صورت موضعی در معامله با عفونت های پوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخن اجتناب کرده اند جمله کاندیدیاز پوستی کاربرد دارد به علاوه جهت معامله با درماتوفیتوز، پیتیریازیس ورسی کالر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درماتیت های سبورئیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چنین در معامله با کاندیدیاز واژن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به صورت لوسیون، ژل، لوسیون، محلول هر دو پودر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزان ۲ بار در روز با اشاره به عفونت های پوستی خوردن تبدیل می شود کدام ممکن است هم به صورت اساس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به صورت نمک های اولامین در فرآورده هایی محتوی ۷۷/۰% Ciclopirox اساس خوردن تبدیل می شود. با اشاره به عفونت های ناخن Lacquer تشکیل ۸% Ciclopirox کاربرد دارد.

مشکلات جانبی سیکلوپیروکس

خارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزش بعد اجتناب کرده اند خوردن موضعی این دارو گزارش شده است.

ورزش ضد میکروبی: Ciclopirox ورزش ضد قارچی در عمق ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثراً کاندیدا، اپیدرموفتیون، میکروسپوروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تریکوفیتون را مهار می تدریجی علاوه بر این علیه مالاسزیافورفور ورزش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای بعضی ورزش های ضد باکتریایی نیز می باشد.