شرط غیرمعمول در فینال جوکر + فیلم


در اولین فینال مجموعه جوکر ، عالی قوانین جدید همراه خود عنوان « مقوا جوکر » اساس گذاری شده است.

جوکر
در فینال  رئالتی‌شو « جوکر »  شاهد تغییراتی در مبانی تفریحی خواهیم بود. در تفریحی فینال عالی مقوا جوکر موجود است کدام ممکن است به تعیین کنید قرعه کشی در اختیار یکی اجتناب کرده اند نمایندگی کننده‌ها قرار می‌گیرد. شخص خاص کدام ممکن است مقوا جوکر به او برسد اجازه خندیدن در کل مسابقه را دارد.

اصولاً بیاموزید

 

تأمین : شمانیوز