صعود پر دردسر
صعود نیروی کار سراسری فوتبال، به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، این بار قصه متفاوتی داشت. هرچند روزهای پرفرازونشیبی داشت، حتی به همان اندازه مرز بردن اجتناب کرده اند جام جهانی هم سر خورد با این حال ورق بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار صعود به اماواگر نکشید.